Tekst u dnevnom listu “Dan” o Simfonijskom orkestru mladih

MLADI MUZIČARI CRNE GORE I ALBANIJE UDRUŽIVANJEM OFORMILI SIMFONIJSKI ORKESTAR MLADIH

 

Slika
Naklon nakon uspješnog nastupa

 

Odgovorili na izazov

Spoj en­tu­zi­ja­zma i ta­len­ta mla­dih mu­zi­ča­ra i pre­div­nih kla­sič­nih me­lo­di­ja te­ško se mo­že pre­va­zi­ći. Na­ro­či­to ako pu­bli­ka ima pri­li­ku da uži­va u bo­gat­stvu zvu­ka i zvuč­nih bo­ja ko­je sa­mo sim­fo­nij­ski or­ke­star mo­že pru­ži­ti ka­da je u pi­ta­nju in­stru­men­tal­na mu­zi­ka. Upra­vo ta­kvom ugo­đa­ju svje­do­či­li su svi ko­ji su prek­si­noć po­sje­ti­li pod­go­rič­ki Kul­tur­no-in­fo­r­ma­tiv­nim cen­tar “Bu­do To­mo­vić” gdje je kon­cert odr­žao sim­fo­nij­ski or­ke­star sa­sta­vljen od mla­dih mu­zi­ča­ra iz Al­ba­ni­je i Cr­ne Go­re i u po­je­di­nim iz­vo­đe­nji­ma pot­po­mog­nut nji­ho­vim pro­fe­so­ri­ma, a sve pod di­ri­gent­skom pa­li­com bel­gij­skog uni­ver­zi­tet­skog pro­fe­so­ra vi­o­li­ne Da­ni­je­la Gli­ne­ra. Nje­go­va je ide­ja da zdru­ži mla­de mu­zi­ča­re dvi­je ze­mlje, kad već ne­ma­ju mo­guć­no­sti da po­je­di­nač­no for­mi­ra­ju sim­fo­nij­ske or­ke­stre mla­dih. Ujed­no, kon­cert je bio pri­li­ka ne sa­mo da mla­di lju­di po­ka­žu što umi­ju, već i da se pu­bli­ka su­sret­ne s ne­kim od bu­du­ćih kon­cert maj­sto­ra ili ve­li­kih so­li­sta. Dvo­djel­ni cje­lo­ve­čer­nji kon­cert otvo­ri­lo je dje­lo J. Si­be­li­ju­sa An­dan­te fe­sti­vo za gu­dač­ki or­ke­star. Po­tom je usli­je­di­la Sev­da­na za vi­o­li­nu i gu­dač­ki or­ke­star G. Zla­te­va – Čer­ki­na gdje je so­lo di­o­ni­cu per­fekt­no iz­veo Pod­go­ri­ča­nin, vi­o­li­ni­sta Lu­ka Pe­ra­zić. Kao so­li­sti u Mo­car­to­voj Sim­fo­ni­ji kon­čer­tan­te za vi­o­li­nu, vi­o­lu i gu­dač­ki or­ke­star kao so­list­ki­nje su na­stu­pi­le al­ban­ske stu­dent­ki­nje vi­o­li­nist­ki­nja Mar­sjo­na Bar­di i vi­o­list­ki­nja Sa­ra Zo­to. Har­fist­ki­nja, prof. Ha­na Pa­ru­šić pu­bli­ku je odu­še­vi­la kao so­list­ki­nja u dje­lu K. De­bi­si­ja “Dan­ces sac­res et pro­fa­ne” za har­fu i gu­dač­ki or­ke­star. Na kra­ju pr­vog di­je­la kon­cer­ta prof. Zo­ra­na Lat­ko­vić iz­ve­la je uz or­ke­star­sku prat­nju Štra­u­so­vo “Ju­tro” (Mor­gen). Dru­gi dio kon­cer­ta po­čeo je pred­sta­vlja­njem al­ban­skog vi­o­li­ni­ste Erin­da Ha­dži­a­si­ja kao so­li­ste u tre­ćem sta­vu fol­klor­no na­dah­nu­tog Kon­cer­ta za vi­o­li­nu i or­ke­star P. Ga­ci­ja. Pu­bli­ka je za­tim kao so­li­ste ču­la vi­o­li­ni­stu Du­ša­na Obre­no­vi­ća i kla­ri­ne­ti­stu Va­si­li­ja Vu­ja­di­no­vi­ća u kom­po­zi­ci­ji C. Iva­no­vi­ća An­dan­te pja­če­vo­le za vi­o­li­nu i or­ke­star, a za­tim vi­o­lon­če­li­stu Ko­stu Po­po­vi­ća kao so­li­stu u dje­lu M. Bru­ha pi­sa­nom za vi­o­lon­če­lo i or­ke­star “Kol Ni­drei”. Na kra­ju, pro­fe­sor iz Al­ba­ni­je, pi­ja­ni­sta Amir Dža­ko­vić, ina­če biv­ši stu­dent ce­tinj­ske aka­de­mi­je, iz­veo je uz or­ke­star­sku prat­nju Kon­cert za kla­vir i or­ke­star od S. Rah­ma­nji­ho­va. Idej­ni tvo­rac Sim­fo­nij­skog or­ke­stra mla­dih Cr­ne Go­re i Al­ba­ni­je, prof. Da­ni­jel Gli­ner ka­že da je na ovu ide­ju do­šao to­kom bo­rav­ka u Al­ba­ni­ji i Cr­noj Go­ri, ko­je po­sje­ću­je već šest go­di­na, kao go­stu­ju­ći pro­fe­sor ili član ži­ri­ja na tak­mi­če­nji­ma. Od­no­sno, da je to za­jed­nič­ka ide­ja nje­go­va i prof. Zo­ra­ne Lat­ko­vić. Ka­ko is­ti­če za­do­vo­ljan je na­stu­pom mla­dih sim­fo­ni­ča­ra, iako re­per­to­ar či­ne za­htjev­na dje­la, što je za­htjev­no i za nje­ga kao di­ri­gen­ta. I ka­da je u pi­ta­nju iz­bor re­per­to­a­ra, sa­ra­đi­vao je sa prof. Lat­ko­vić, i na­rav­no mla­dim so­li­sti­ma. Od­no­sno, u do­go­vo­ru s nji­ma, a pre­ma nji­ho­vim afi­ni­te­ti­ma. Po­seb­no je za­do­vo­ljan fi­ni­šom kon­cer­ta.
– Ve­o­ma sam za­do­vo­ljan ka­ko su od­go­vo­ri­li na iza­zov Rah­ma­nji­no­vog kon­cer­ta. Jer, ovaj kon­cert je ve­li­ki iza­zov i za mno­go sta­ri­je sim­fo­ni­ča­re a ne za mla­de i dje­cu ko­ja su ga no­ćas svi­ra­la – ka­že Gli­ner.
U re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta uklju­če­na su dje­ca i pro­fe­so­ri ti­vat­ske i pod­go­rič­ke mu­zič­ke ško­le, kao i Mu­zič­ke gim­na­zi­je “Jor­dan Mi­sja” iz Ska­dra i Uni­ver­zi­te­ta Ar­te­ve iz Ti­ra­ne. Or­ke­star je pri­je Pod­go­ri­ce na­stu­pio u Cen­tru za kul­tu­ru u Ul­ci­nju, a oče­ku­ju ih kon­cer­ti ve­če­ras u Tiv­tu i u Ska­dru.Ž.J.

Za­jed­no smo ja­či

Ko­or­di­na­tor­ka pro­jek­ta, za­mje­ni­ca di­rek­to­ra Umjet­nič­ke ško­le za mu­zi­ku i ba­let “Va­sa Pa­vić” Mi­ra Po­po­vić ka­že da su pri­pre­me po­če­le u de­cem­bru pro­šle go­di­ne, ka­da su u ško­la­ma oform­lje­ni ti­mo­vi pri­je po­čet­ka za­jed­nič­kih pro­ba svih mu­zi­ča­ra. Po­sto­ji mo­guć­nost da se pro­je­kat pro­ši­ri na ze­mlje u re­gi­o­nu, a ako bu­de do­volj­no za­in­te­re­so­va­nih, mo­gla bi se na­pra­vi­ti i slič­na tur­ne­ja, ali po fe­sti­va­li­ma, i to to­kom lje­ta.
Po­po­vi­će­va is­ti­če da je ovo vi­še­stru­ko ko­ri­stan pro­gram za mla­de mu­zi­ča­re.
– Ovaj vid mu­zi­ci­ra­nja po­kre­će mno­ge dim­ne­zi­je, pri­je sve­ga so­ci­jal­nu, ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va dru­že­nje s lju­di­ma iz dru­gih sre­di­na, pri­la­go­đa­va­nje dru­gom… Po­red to­ga, ci­je­la ta or­ke­star­ska po­stav­ka, hi­je­ra­hi­ja, u ne­ko­li­ko podjse­ća i na sam ži­vot. Ka­ko sa­mi ne mo­že­mo ofor­mi­ti sim­fo­nij­ski or­ke­star mla­dih mu­zi­ča­ra, iako smo ne­što slič­no ra­di­li, mi­slim da je do­bra po­ru­ka da to mo­že­mo uči­ni­ti u za­jed­ni­štvu s dru­gi­ma – za­jed­no smo ja­či – po­ru­ču­je Po­po­vi­će­va.