Istorijat

Novembar 1946. godine

Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Crne Gore donijelo je odluku o osnivanju Državne muzičke škole na Cetinju pod nazivom “Njegoš” koja je počela sa radom 1. januara 1947 u prostoijama “Biljarde”.

Mart 1947. godine

Sreski narodni odbor Titograd posebnom odlukom osnovao je Nižu muzičku školu “Vasa Pavić” sa sjedištem u Titogradu.

Škola objezbjeđuje muzičko obrazovanje na prvom stupnju za učenike sa područja Opštine Titograd.

Septembar 1951. godine

Ministrastvo prosvjete Narodne Republike Crne Gore donijelo rješenje da se zbog nedostatka zgrade za školu koji je uslijedio usled rekonstrukcije Biljarde za Njegošev muzej, srednja muzička škola “Njegoš” preseli sa Cetinja u Kotor.

Školska 1951/1952 godina otpočela je sa zakašnjenjem u palati “Milošević” u Dobroti kraj Kotora a naredne 1952/1953 godine škola je preseljena u Kotor

21. mart 1958. godine

Izvršno Vijeće Narodne Republike Crne Gore donosi odluku da Srednja muzička škola sa sjedištem u Kotoru nastavi sa radom u Titogradu za školsku 1959/60 godinu.

U srednju muzičku školu primaju se :

a) u nastavničko odjeljenje: lica koja su završila osmogodišnju školu sa nižim tečajnim ispitom pod uslovom da polaže propisani prijemni ispit.

b) u instrumentalno odjeljenje: lica koja imaju nižu muzičku školu ili pripremni tečaj i osmogodišnju školu sa nižim tečajnim ispitom.

19.decembar 1959. godine

Narodna Republika Crna Gora posebnom odlukom preimenovala je Nižu muzičku školu u Osnovnu muzičku školu “Vasa Pavić” sa sjedištem u Titogradu, ul. Vaka Đurovića br. 7

06. februar 1974. godine

Okružni privredni sud u Titogradu registruje konstituisanje radne organizacije Škola za osnovno muzičko obrazovanje “Vasa Pavić” u Titogradu.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje je samostalna samoupravna radna organizacija sa svojstvom pravnog lica i ima sva prava samostalne organizacije udruženog rada u odnosu na treća lica.

01.februar 1978. godine

Integrisanoj organizaciji udruženog rada Muzičke škole “Njegoš” u Titogradu i Škole za osnovno muzičko obrazovanje “Vasa Pavić” u Titogradu kao jedinstvenoj organizaciji udruženog rada određuje se naziv: Školski centar za muziku i balet “Vasa Pavić” u Titogradu.

Pored redovne djelatnosti, Centar se može baviti i organizovanjem tečajeva za elementarno muzičko obrazovanje omladine i odraslih na odsjecima harmonika i gitara.

24. april 1987. godine

Opštinski odbor za podizanje spomenika kulture donio je odluku o povjeravanju na čuvanje i održavanje spomenika i spomen obilježja, spomen bistu “Vasa Pavić”.

25. jun 1993. godine

Privredni sud u Podgorici registruje organizovanje Javne ustanove Umjetničke škole za osnovno, srednje muzičko i baletsko obrazovanje “Vasa Pavić” u Podgorici.

 

15. oktobar 2005. godine

Rješenjem o registraciji Privrednog suda u Podgorici utvrđen je naziv škole: Javna ustanovaUmjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” u Podgorici.