Područno odjeljenje Tološi – Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, učenicima se razvija sluh i ritam i pripremaju se za odabir instrumenta koji, uz predmet Solfeđo, pohađaju od II razreda.

Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

Prijemni ispit će se održati u prostorijama koje koristi škola ”Vasa Pavić”, a koje se nalaze na adresi bulevar Mihaila Lalića br.48, (u blizini Veleposlanstva Republike Hrvatske).

Posted in Najave | Comments closed

Prijavljivanje vanrednih ispita Srednja muzička i baletska škola

Prijavljivanje vanrednih ispita učenici srednje škole mogu prijaviti od ponedjeljka, 01. juna, zaključno sa srijedom, 03. jun, u periodu od 09:30 do 11:30.

Prijava vanrednih ispita vrši se u kancelariji sekretara škole.

 

Posted in Najave | Comments closed

Procedura për provimin pranues për shkollën e ulët të muzikës

Paraqitja për provimin pranues në përputhshmëri me vitin e lindjes së fëmiut dhe klasen ne shkollën fillore

Paraqitja do të bëhet nga data 1.qershor  deri me 8.qershor me anë të faqes elektronike të shkollës www.vasapavic.me. Gjatë lajmërimit çdo nxënës do të ketë të caktuar kohen kur  ka për të dalur në provimin pranues.

Vijimi i provimit pranues

Provimi pranues do të bëhet nga 10.qershori deri me 25.qershor. Çdo kandidat do të ketë të përcaktuar kohen e saktë të vijimit të provimit pranues. Në rast që kandidati nuk e respekton kohen e përcaktuar vetëm për të, ai kandidat nuk ka të drejtë të marrë pjesë ne provim pranues ne kohë tjeter.

Provimi pranues do të mbahet te klasa e Solfezhit në shkollën fillore „Mahmut Lekić“. Komisjoni, të cilin e bëjnë arsimtarët e shkolles „Vasa Pavić“, me anë të pikëve noton kandidatët në tre segmente: rritmin ( pas arsimtarit, kandidati duhet të përsëris figuren  e dhënë rritmike duke duartrokitur), intonimi i toneve ( pas arsimtarit, i cili intonon tonin ne piano, kandidati duhet të intonoj të njëjtin ton- të këndoj të njëjtën lartësi të tonit) dhe intonimi i këngës „Pekarčić“ për fëmijët që vijojnë mësimin në gjuhen malazeze, kurse ata që nuk arrijnë ta mësojnë munden këngën sipas dëshire.

Regjistrimi në shkollën e ulët të muzikës, pas kalimit të provimit pranues dhe renditjes në listen e kandidatëve te pranuar „ mbi vijë“

Pas provimit pranues, do të jetë e shpallur rang lista me pikat e fituara ne provim. Të gjithë fëmijët të cilët do të jenë „mbi vijë“ kanë të drejtë të pranimit në klasen dhe instrumentin e zgjedhur. Në qoftë se ka vende të lira në ndonjërën  nga klasët instrumentale, për të gjithë nxënësit të cilët e kanë kaluar provimin pranues por janë „nën vijë“ , do të kenë mundësi ta regjistrojnë vitin përkatës për moshen e tyre por në klasen instrumentale ku ka vende të lira.

 

Posted in Najave | Comments closed

Područno odjeljenje Tuzi – Obavještenje o polaganju prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu / Paralelja Tuz – Lajmërim për provimet pranuese për shkollën e ultë të muzikës

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, učenicima se razvija sluh i ritam i pripremaju se za odabir instrumenta koji, uz predmet Solfeđo, pohađaju od II razreda.

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u II razred (direktni) devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u II ili III razred osnovne škole (2013. i 2012. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se direktno u II razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmete Solfeđo i Instrument koji su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita (Harmonika, Violončelo, Klarinet). Nastava iz Solfeđa se odvija tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, a nastava iz Instrumenta tokom 2 časa sedmično u trajanju od 30 minuta.

Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

Prijemni ispit će se održati u prostorijama osnovne škole ”Mahmut Lekić”, a koje koristi škola ”Vasa Pavić”.

 

Të drejten e pjesëmarrjes në provimin pranues për regjistrimin në klasen e parë të shkollës nëntëvjeçare të muzikes e kanë fëmijët të cilët nga shtatori vijojnë klasen e parë të shkolles fillore (fëmijët e lindur në vitin 2014). Fëmijët të cilët e kalojnë provimin pranues dhe regjistrohen ne klasen e parë të shkollës nëntëvjeçare të muzikës, nga shtatori vijojnë lëndën Fillestarja muzikore (2 orë në javë nga 45 min). Duke luajtur, fëmijëve i zhvillohet ndëgjimi muzikor dhe rritmi  dhe pregaditen për zgjedhjen e instrumentit të cilin, bashkë me lëndën e Solfezhit, e vijojnë nga klasa e dytë.

Të drejten e pjesëmarrjes në provimin pranues për regjistrimin në klasen e dytë (direkt) të shkollës nëntëvjeçare të muzikës e kanë fëmijët të cilët  nga shtatori vijojnë klasen e dytë dhe tretë të shkollës fillore ( fëmijët e lindur në vitin 2012 dhe 2013). Fëmijët të cilët e kalojnë provimin pranues dhe regjistrohen direkt në klasen e dytë të shkollës nëntëvjeçare të muzikës, nga shtatori vijojnë lëndën e Solfezhit dhe instrumentin të cilin e kanë zgjedhur me rastin e paraqitjes për provimin pranues, gjegjësisht regjistrimit pas kalimit të provimit pranues (Fizarmonikë, Violonçel, Klarinet). Mësimi nga lënda e Solfezhit do të mbahet dy herë në javë me gjatësi nga 45 minuta, kurse lënda e instrumentit dy herë në javë me gjatësi nga 30 minuta.

Vërejtje: Fëmijët të cilët një vit më heret ose më vonë kanë filluar në shkollën fillore, është e nevojshme që gjatë paraqitjes për provimin pranues të bijnë një dokument si fakt që kanë mbaruar klasen përkatëse në shkollën fillore për vitin shkollor 2018/2019.

Provimi pranues do të mbahet në hapsirat e shkollës fillore „Mahmut Lekić“, të cilat i shfrytëzon shkolla „Vasa Pavić“.

Posted in Najave | Comments closed

Područno odjeljenje Golubovci – Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, učenicima se razvija sluh i ritam i pripremaju se za odabir instrumenta koji, uz predmet Solfeđo, pohađaju od II razreda.

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u II razred (direktni) devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u II ili III razred osnovne škole (2013. i 2012. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se direktno u II razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmete Solfeđo i Instrument koji su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita (Klavir, Harmonika, Violončelo, Flauta, Klarinet). Nastava iz Solfeđa se odvija tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, a nastava iz Instrumenta tokom 2 časa sedmično u trajanju od 30 minuta.

Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

Prijemni ispit će se održati u prostorijama osnovne škole ”Milan Vukotić”, a koje koristi škola ”Vasa Pavić”.

Posted in Najave | Comments closed

Područno odjeljenje Danilovgrad – Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, učenicima se razvija sluh i ritam i pripremaju se za odabir instrumenta koji, uz predmet Solfeđo, pohađaju od II razreda.

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u II razred (direktni) devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u II ili III razred osnovne škole (2013. i 2012. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se direktno u II razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmete Solfeđo i Instrument koji su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita (Klavir, Harmonika, Violončelo). Nastava iz Solfeđa se odvija tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, a nastava iz Instrumenta tokom 2 časa sedmično u trajanju od 30 minuta.

Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

Prijemni ispit će se održati u prostorijama u zgradi ”Radija Danilovgrad”, a koje koristi škola ”Vasa Pavić”.

Posted in Najave | Comments closed

Obavještenje za polaganje prijemnog ispita za osnovnu baletsku školu

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred šestogodišnje baletske škole imaju djeca koja u septembru kreću u IV razred osnovne škole (2011 godište).

Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Klasični balet (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta).

Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

 

Procedura u vezi prijemnog ispita

1. Prijavljivanje za prijemni ispit u skladu sa godištem djeteta i razredom u osnovnoj školi

Prijavljivanje će se obaviti od 01. juna zaključno sa 08. junom putem sajta škole www.vasapavic.me. Prilikom prijavljivanja, svaki kandidat će dobiti termin, tj. tačno precizirano vrijeme polaganja prijemnog ispita.

2. Polaganje prijemnog ispita

Polaganje prijemnog ispita obaviće se u preriodu od 10. juna do 25. juna. Svaki kandidat će imati tačno precizirano vrijeme polaganja prijemnog ispita. U slučaju da kandidat ne pristupi prijemnom ispitu u terminu koji je predviđen za njega, kandidat neće imati pravo polaganja prijemnog ispita u nekom od drugih termina.

Prijemni ispit se održava u Školi ”Vasa Pavić”. Komisija, koju čine nastavnici škole, bodovanjem ocjenjuje fizičke predispozicije kandidata/djeteta i to: raspon nogu, otvorenost bokova, savitljivost leđa, razvijenost i savitljivost stopala, skok, tancovalnost i ritam.

3. Upis u osnovnu muzičku školu, nakon položenog ispita i rangiranja na bodovnoj listi ”iznad crte”

Nakon prijemnog ispita, biće objavljena bodovna rang lista. Sva djeca koja budu ”iznad crta” imaće pravo upisa u I razred.

 

Posted in Najave | Comments closed

Prijemni ispit za odsjek Solo pjevanje Osnovna muzička škola

Kandidate koji se prijave za prijemni ispit za upis na odsjek Solo pjevanje (I razred trogodišnje muzičke škole), komisija će bodovanjem ocijeniti kroz tri segmena:

  1. izvođenje dvije pjesme po izboru, po mogućnosti različitih karaktera; pjesme mogu biti dječije, pop, rok, domaće, strane; kandidatima nije dovozvoljeno izvođenje narodnih, turbofolk pjesama i pjesama sličnih žanrova;
  2. provjera opsega glasa uz instrukcije nastavnika članova komisije;
  3. provjera sluha kroz melodijsko-ritmičke vježbe uz instrukcije nastavnika članova komisije.

 

Kandidati koji polože prijemni i budu iznad crte, imaće pravo upisa u I razred, tokom kojeg će pohađati tri predmeta: Solo pjevanje, Solfeđo i Uporedni klavir. Nastava iz Solo pjevanje i Solfeđa se realizuje tokom 2 časa sedmično u trajanu od po 45 minuta, a nastava iz Uporednog klavira tokom 1 časa sedmično, takođe u trajanu od 45 minuta. 

 

Posted in Najave | Comments closed

Obavještenje o prijemnom ispitu za osnovnu muzičku školu

  • Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, učenicima se razvija sluh i ritam i pripremaju se za odabir instrumenta koji, uz predmet Solfeđo, pohađaju od II razreda.
  • Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u II razred (direktni) devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u II ili III razred osnovne škole (2013. i 2012. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se direktno u II razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmete Solfeđo i Instrument koji su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita (Klavir, Harmonika, Violina, Violončelo, Flata, Oboa, Klarinet, Saksofon, Horna, Truba, Trombon). Nastava iz Solfeđa se odvija tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, a nastava iz Instrumenta tokom 2 časa sedmično u trajanju od 30 minuta.
  • Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred šestogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u IV razred osnovne škole (2011. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred šestogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Solfeđo i instrument Udaraljke koji su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita. Nastava iz Solfeđa se odvija tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, a nastava iz Instrumenta tokom 2 časa sedmično u trajanju od 30 minuta.
  • Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred trogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u VII razred osnovne škole (2008. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred trogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmete Solfeđo i Kontrabas ili Solo pjevanje, tj. predmete/odsjeke koje su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita. Nastava iz Solfeđa  i odvija se tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, kao i nastava iz Solo pjevanja/Kontrabasa (takođe 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta).

 

  • Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

 

Posted in Najave | Comments closed

Obavještenje o proceduri za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu

Pjesma ”Pekarčić” je dio prijemnog ispita za sve kandidate osim za kandidate koji polažu prijemni za odsjek Solo pjevanje (trogodišnja muzička škola).

Procedura za prijemni ispit za osnovnu muzičku školu

1. Prijavljivanje za prijemni ispit u skladu sa godištem djeteta i razredom u osnovnoj školi

Prijavljivanje će se obaviti od 01. juna zaključno sa 08. junom putem sajta škole www.vasapavic.me. Prilikom prijavljivanja, svaki kandidat će dobiti termin, tj. tačno precizirano vrijeme polaganja prijemnog ispita.

2. Polaganje prijemnog ispita

Polaganje prijemnog ispita obaviće se u preriodu od 10. juna do 25. juna. Svaki kandidat će imati tačno precizirano vrijeme polaganja prijemnog ispita. U slučaju da kandidat ne pristupi prijemnom ispitu u terminu koji je predviđen za njega, kandidat neće imati pravo polaganja prijemnog ispita u nekom od drugih termina.

Prijemni ispit se održava u Školi ”Vasa Pavić”. Komisija, koju čine nastavnici škole, bodovanjem ocjenjuje kandidate kroz tri segmenta: ritam (nakon nastavnika, kandidat treba da ponovi zadatu ritmičku figuru tapšanjem), intoniranje tonova (nakon nastavnika, koji intonira ton sa klavira, kandidat treba da intonira isti ton – otpjeva istu tonsku visinu) i intoniranje zadate pjesme ”Pekarčić” (uz klavirsku pratnju nastavnika, kandidat pjeva zadatu pjesmu, a ukoliko kandidat nije bio u mogućnosti da nauči zadatu pjesmu, može otpjevati dječju pjesmu po izboru).

3. Upis u osnovnu muzičku školu, nakon položenog ispita i rangiranja na bodovnoj listi ”iznad crte”

Nakon prijemnog ispita, biće objavljena bodovna rang lista. Sva djeca koja budu ”iznad crta” imaće pravo upisa u razred i odsjek za koji su polagali prijemni ispit. Ukoliko bude slobodnih mjesta na nekom od odsjeka, za sve učenike koji polože prijemni ispit, a budu ”ispod crte”, biće ponuđen upis u razred koji odgovara njihovom godištu, a na odsjek na kojem bude bilo slobodnog mjesta.

 

Posted in Najave | Comments closed

”Pekarčić“ za prijemni ispit za sve naše drage kandidate

Prvu strofu pjesme ”Pekarčić”, koju kandidati za prijemni ispit treba da nauče, otpjevala je Dunja Matović, učenica VI razreda.

Napominjemo, ova pjesma nije predviđena za prijemni ispit za odsjek Solo pjevanje.

 

Posted in Ostalo | Comments closed