Osnovna baletska škola

I RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka tri vježbe plié, tendu battement, battement jeté na baletskom štapu posvjećena je aplomb-u, zatim formi ruke u 2. poziciji, razvoju demi pli­é-a, “čistoći” V pozicije, radu glave pri battement tendu i jeté en face.

Demi plié i grand plié (I, II, IV i V poz.); Statične ruke u 2.poziciji pri izvođenju demi plié-a i port de brass rukama pri izvođenju relevé-a i grand plié-a. Tendu battement po V pozciji (na dva), sa statičnim rukama u 2. poziciji i u kombinaciji sa demi plié -om. Battement jeté po V poziciji u kombinaciji sa battement jeté pique.

 

II RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa fokusirana je na osnaživanje poluprsta, na sticanje osjećaja za suzdržano spuštanje sa relevé-a, precizne epaulemente-a (efface, croise i écarté); na korišćenju poda tj. stopala u battement tendu i battement jeté; uvođenje pokreta ruku u kombinaciji sa nogama (port de brass) odnosno korišćenje corpus-a u klasičnom baletu.

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans(poklon), demi i grand plié (I-V poz.), battement tendu (u kombinaciji sa plié-om i fleksom, uz izvođenje na male poze), battement jeté (u kombinaciji sa jeté pique i jeté passe par terre), rond de jambe par terre (u kombinaciji sa sporim-razloženim grand rond-om en dehors i en dedans i grand fouette-om), battement fondu (na relvé i plié relevé sa demi rondom na 45 stepeni), battement frappe sa razloženim double frappé, rond de jambe en l’air (sa razloženim temps relevé i tombe coupé), battement développé (u epaulement-ima écarté nazad i naprijed), petit battement (na poluprstima, razložen i u kombinaciji sa fouette par terre iz poze u pozu), grand battement (sa zadrškom na point-u pri zatvaranju i u kombinaciji sa grand battements pique, i uz izvođenje na epaulement-e efface, croise i écarté).

 

III RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa fokusirana je na prenos težišta s jedne noge na drugu, razvoj stopala i uvježbavanje pirouette-a iz V pozicije.
Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans (poklon), demi i grand plié (I-V pozicija sa uvođenjem ruku, tj. port de brass-a pri demi plié-u), battement tendu na sve epaulemente i sa port de brass, battement jeté (u kombinaciji sa cou de pied i malim développé), rond de jambe par terre, battement fondu (na epaulement-e i unutrašnjom nogom), battement frappe (u kombinaciji sa battement développé soutenu preko 90 stepeni), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa temps leve), petit battement sa port de brass I corpusom (u kombinaciji sa pirouette iz V pozicije en dehors i en dedans, kao i tombe sa poluokretom), battement développé (na poluprstima, en face i u svim epaulement-ima, I unutrašnjom nogom), grand battement.

 

 

IV RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa fokusirana je na sticanje osjećaja za precizne epaulemente-a (efface, croise i écarté); na čistoći pozicija i ispruženosti koljena i rada potporne noge u battement tendu i battement jeté; na povišavanju i snazi nogu u adagio-u.

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: demi i grand plié (I-V pozicija), battement tendu (sa promenom epaulement-a i port de brass-om, kao i u kombinaciji sa temps lié), battement jeté (u kombinaciji sa jeté pique u rondu i flic-flac sa završetkom na développé naprijed i nazad en face), rond de jambe par terre (u kombinaciji sa rond de jambe na plié, sporim-razloženim grand rond de jambe jeté-om en dehors i en dedans i releve land-om na relevé), battement fondu (u kombinaciji sa double battement fondu, fouette-om na 45 stepeni i tour fouette-om), battement frappe (u kombinaciji sa double frappe, sa soutenu-om na ceo krug, i pirouette-ima iz V pozicije en dehors i en dedans), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa temps leve en dehors i en dedans, tj. pripremom za tour fouette, i single i double tour fouette), petit battement (sa 3. port de brass-om en dehors i en dedans; u kombinaciji sa double frappe sa završetkom na plié i fouette par terre), battement développé (na plié sa port de brass nazad i naprijed, u kombinaciji sa grand demi rondom, sa pas tombé, kao i na epaulement-e éffacé i écarté), grand battement (sa dizanjem na poluprste, u epaulement-ima i u kombinaciji sa grand battements anveloppé i développé).

 

V RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa je prije svega fokusirana na izražajnost corpusa, na okrete (pirouette en dehors i en dedans iz V pozicije, flic-flac en dehors i en dedans sa završetkom na male i velike poze éffacé i en face, single i double tour fouette, kao i grand fouette na pola kruga), kao i na razvoj dubokog port de brass-a nazad.

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans (poklon), demi i grand plié (I-V poz., sa izraženim cropus-om tj. port de brass-ima), battement tendu (u kombinaciji sa double tendu i demi plié po V i II poz.; na epaulement éffacé nazad i naprijed u kombinaciji sa cou-de-pied praćen sa port de brass-om), battement jeté (u kombinaciji jeté pique sa demi rond-om i flic-flac en dehors i en dedans sa završetkom u male poze éffacé naprijed i nazad), rond de jambe par terre (u kombinaciji sa grand fouette-om en dedans i en dehors, sa grand rondom na 90 stepeni en dehors i en dedans i grand rond de jambe jeté-om en dehors i en dedans), battement fondu (u kombinaciji sa fouette en dehors i en dedans i double tour fouette-om sa završetkom na velike poze), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa rond en l’air na plié i double rond en l’air, kao i double tour fouette en dehors i en dedans), battement frappé sa petit battement (u kombinaciji sa pirouette-ima en dehors i en dedans iz V pozicije), battement développé, grand battement (u kombinaciji sa grand battement demi rond i grand battement passé par terre).

 

VI RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa je prije svega fokusirana na razvijanju izražajnosti corpusa, na jačanju rélevé-a, na razvoju rada potkolenice i stopala kod cou-de-pied-a, développé-a i anveloppé-a i na okrete (pirouette en dehors, en dedans, tour fouette, uzastopne okrete, kao i grand fouette na pola kruga).

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans (poklon), demi i grand plié (I-V pozicija sa izražajnim corpus-om i port de brassima naprijed, u stranu i nazad), battement tendu (sa izraženim cropus-om tj. port de brass-ima, u kombinaciji sa anveloppé -om, sa cou-de-pied-om, sa fouette-om par terre i soutenu okretom), battement jeté (u kombinaciji sa cou-de-pied-om i anveloppé –om na relevé), rond de jambe par terre (sa kontinuiranim radom corpus-a i slivenim prelascima u male poze i / ili fouette par terre), battement fondu (u kombinaciji sa polukretom (radna noga na passe ili na 45 stepeni), i u kombinaciji sa soutenu okretom (ceo krug), sa battement développé soutenu-om preko 90 stepeni i fouette okretom sa završetkom na développé a la seconde), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa tour fouette-om en dehors i en dedans), petit battement (u brzom tempu i u kombinaciji sa dva uzastopna pirouette-a an dehors en dedans; i u kombinaciji sa flic-flac en tournant sa završetkom u veliku pozu développé éffacé naprijed), adagio, grand battement (u kombinaciji sa grand battement développé na rélevé, anveloppé rélevé, sa passe rélevé -om, i brzim grand fouette-om).