Online nastava u PJ Tuzi

Online nastava se realizuje i u našim područnim odjeljenjima.

Koliko god situacija bila teška u nekim opštinama, naši najmlađi učenici, uz podršku nastavnika, uvijek su na visini zadatka. 

Arianit Đokaj, II razred Područnog odjeljenja Tuzi, pohađa odsjek Klarinet u klasi nastavnice Milene Kankaraš, a ovih dana vježba zadatu kompoziciju ”Blistaj, blistaj zvijezdo mala”. 


Mësimi online realizohet dhe në paralelet tona.

Sado që e vështirë është situata në disa komuna, nxënësit tonë më të rinj, me mbështetjen e mësimdhënëses, janë në nivelin e duhur. 

Arianit Gjokaj, klasa e II-të, paralelja Tuz, në klasen e arsimtares Milena Kankarash, i cili këto ditë studjon kompozimin ‘”Twinkle, twinkle little star”.