Iz Područnog odjeljenja Tuzi stiže nam snimak učenice III razreda osnovne muzičke škole, Llare Junçaj

Za domaći zadatak iz Solfeđa, nastavnica Daliborka Koprivica dala je učenicima za domaći da nauče intoniranje pjesmice ”Zapjevajmo složno svi” po sluhu i po notnom tekstu, uz primjenu pojmova ”prima i seconda volta”, koje su učenici savladali na prethodnim online časovima.

Na ovom snimku poslušajte kako Llara intonira pjesmicu po sluhu.

#UčiDoma

Nga paralelja në Tuz na mbërrinë inçizimi i nxënëses së klases III-të të shkolles së ultë të muzikës, LLares Junçaj.

Për detyrë shtëpie nga Solfezhi, arsimtarja Daliborka Koprivica ia ka dhënë për detyrë nxënësve për t’a intonuar këngën ”Zapjevajmo složno svi” sipas ndegjimit dhe notave, duke i përdorur thëniet ”prima dhe seconda volta”, të cilat nxënësit i kanë mësuar në orët e kaluara online.

Në këtë inçizim ndëgjojeni Llaren duke e intonuar këngën sipas ndëgjimit.

#MësoNëShtëpi