25. 05. 2016. Festival savremenog klavira „Forte piano” 2016 “Klavir u duhu folklora”

sa koncerta juznoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom

 

Drugi festival savremene klavirske muzike “Fortepiano” koji organizuje naša škola u cilju afirmacije muzike XX i XXI vijeka među učenicima i nastavnicima naše škole bio je posvećen muzici nastaloj pod uticajem folklora i to u zemaljama istočne i jugoistočne Evrope. Posebno mjesto programa Festivala dato je mađarskom kompozitoru Beli Bartoku, kao centralnoj figuri nacionalnog pokreta XX vijeka koji je u svom stvralaštvu sjedinio elemente folklora i modernog muzičkog izraza prve polovine XX vijeka. Stvaralaštvu ovog kompozitora bile su posvećene dvije programske cjeline: “Bartok za djecu ” i “Bartok za mlade pijaniste”.
Koncert pod nazivom „Bartok za djecu“ bio je posvećen grupi didaktičko-metodičkih djela za djecu. U tu grupu djela svrstavaju se ciklusi „Za djecu“ (u dvije sveske), koji predstavlja autorove obrade uglavnom mađarskog i slovačkog folklora namijenjene početnicima i „Mikrokosmos“ (I-IV sveska) u kome je ovaj didaktički princip povezanosti rada na tehnici sa razvojem muzikalnosti kod djece kompozitor primijenio i rasporedio po uzlaznoj liniji kompoziciono-izvođačkih teškoća primjenjujući jezik muzike XX vijeka . Ovaj koncert je istovremeno skrenuo pažnju na Bartokovu metodu koja iako posjeduje nesumljive pedagoške i muzičke kvalitete , na žalost, ima zanemarljivu primjenjivost u našem sistemu obrazovanja.
Kompozicije iz ovih ciklusa svirali učenici osnovne muzičke škole u izboru svojih nastavnika.

Na drugom koncertu posvećenom stvaralaštvu Bartoka za mlade pijaniste, izvedeno je nekoliko kompozicija iz poslednje dvije sveske ciklusa „Mikrokosmos“ (V i VI) koje pred mladim izvođačima postavljaju ozbiljne pijanističke zahtjeve. Pored toga na programu su bile kompozicije: „Rumunske igre“ i Sonatina. Ove kompozicije su izveli učenici završnog razreda osnovne i srednje muzičke škole. Iako je kompozicija „Allegro barbaro“ bila planirana u programu ovog koncerta, ona nije i izvedena.

Na fonu folklora su takođe bila dva koncerta posvećena južnoslovenskim kompozitorima:“Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora” i “Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”. Program ovih koncerta je pokazao liniju razvoja južnoslovenskih kompozitora, koja se kretala od romantičarskog potvrđivanja nacionalnih identiteta ka postepenom osvajanju savremenih razvojnih kretanja u evropskoj muzičkoj avangardi. U korišćenju folklora predstavljene su kompozicije koje obrađuju folklor koristeći obaveznu harmonsku podlogu uz pokatkad uvodne i vezivne koponovane dijelove do upotrebe elemenata folklora ili stvaranje imaginarnog folklora za oblikovanje orginialnih muzičkih djela.

Na koncertu posvećenom obradama folklora učenici osnovne muzičke škole izvedli su kompozicije autora iz Crne Gore (Boro Tamindžić, Dejan Krdžić), Srbije (Stanojlo Rajičić, Marko Tajčević, Milan Mihajlović, Vasilije Mokranjac), Hrvatske (Ivo Lothka Kalinski, Lovro Županović), Slovenije (Marjan Kozina), Makedonije (Bojan Canev), Bugarske (P. Stojanov).

Korišćenje elemenata folklora i stvaranje imaginarnog folklora koji je oblikovan originalnim muzičkim sredstvima čuli smo u djelima istaknutih kompozitora iz Srbije (Vasilije Mokranjac, Marko Tajčević, Miloje Milojević i Stanojlo Rajčić), Hrvatske (Boris Papandopulo) i Bosne i Hercegovine (Vojin Komadina) u izvođenju učenika srednje muzičke škole.

Na ovom izdanju Festivala nastuplo je preko 50 učenika klavira osnovne i srednje muzičke škole, iz klasa 15 nastavnika klavira: Ivona Malešić, Ana Muratagić, Ida Muratagić, Tijana Joksimović, Jelena Krivokapić, Irma Marković, Biljana Milaković, Maja Mirković, Milanka Nikčević, Dragica Perović, Nina Perović, Anka Asanović, Lidija Skender, Nina Otašević, Marija Mihailović.

Poslednji događaj na Festivalu bio je posvećen promociji zbirci klavirskih djela savremenih kompozitora mlađe generacije pod nazivom “Klavirint“. Izbor autora i kompozicija je napravila mr Jelena Martinović Bogojević docent na Muzičkoj Akademiji na Cetinju. Ovu zbirku je pripredila u okviru naučno istraživačkog projekta Ministarstva nauke i Ministarstva kulture Crne Gore koji se realizuje na Muzičkoj Akademiji na Cetinju pod nazivom “Identitetski elementi u crnogorskoj muzičkoj umjetnosti kao osnova za razvoj multikulturalnosti i interkulturalnosti”.

Zbirka „Klavirint” se sastoji od pet djela savremenih crnogorskih autora: Aleksandra Perunovića, Nine Perović, Milivoja Pićurića, Marka Kovača, i Slobodanke Bobane Dabović. Promocija je realizovana u formi koncerta u prisustvu kompozitora. Medijaciju i razgovor s kompozitorima vodila je Jelena Martinović Bogojević koja je osvijetlila njihove stvaralačke portrete. Pored kompozitora koji su svirali svoja djela kao što su Nina Perović i Marko Kovač, na koncertu su učestvovali i pijanisti Novak Pavličić i Nikola Vučković.

Voditelj kroz Festivalske programe bila je Mira Popović, pomoćnica direktora, inicijatorka i koordinatorka ovog projekta, koja je svojim stručnim komentarima približila publici sadržaj programa.