Područno odjeljenje Tuzi – Obavještenje o polaganju prijemnog ispita za osnovnu muzičku školu / Paralelja Tuz – Lajmërim për provimet pranuese për shkollën e ultë të muzikës

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u I razred devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u I razred osnovne škole (2014. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se u I razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmet Muzička početnica (2 časa nedjeljno u trajanju od 45 minuta). Uz igru, učenicima se razvija sluh i ritam i pripremaju se za odabir instrumenta koji, uz predmet Solfeđo, pohađaju od II razreda.

Pravo polaganja prijemnog ispita za upis u II razred (direktni) devetogodišnje muzičke škole imaju djeca koja u septembru kreću u II ili III razred osnovne škole (2013. i 2012. godište). Djeca koja polože prijemni ispit i upišu se direktno u II razred devetogodišnje muzičke škole, od septembra pohađaju predmete Solfeđo i Instrument koji su odabrali prilikom prijave za prijemni ispit, odnosno upisa nakon položenog prijemnog ispita (Harmonika, Violončelo, Klarinet). Nastava iz Solfeđa se odvija tokom 2 časa sedmično u trajanju od 45 minuta, a nastava iz Instrumenta tokom 2 časa sedmično u trajanju od 30 minuta.

Napomena: Djeca koja su godinu ranije ili kasnije krenuli u osnovnu školu, potrebno je da prilikom prijavljivanja za prijemni ispit dostave dokaz o završenom razredu u osnovnoj školi za školsku 2018/2019. godinu.

Prijemni ispit će se održati u prostorijama osnovne škole ”Mahmut Lekić”, a koje koristi škola ”Vasa Pavić”.

 

Të drejten e pjesëmarrjes në provimin pranues për regjistrimin në klasen e parë të shkollës nëntëvjeçare të muzikes e kanë fëmijët të cilët nga shtatori vijojnë klasen e parë të shkolles fillore (fëmijët e lindur në vitin 2014). Fëmijët të cilët e kalojnë provimin pranues dhe regjistrohen ne klasen e parë të shkollës nëntëvjeçare të muzikës, nga shtatori vijojnë lëndën Fillestarja muzikore (2 orë në javë nga 45 min). Duke luajtur, fëmijëve i zhvillohet ndëgjimi muzikor dhe rritmi  dhe pregaditen për zgjedhjen e instrumentit të cilin, bashkë me lëndën e Solfezhit, e vijojnë nga klasa e dytë.

Të drejten e pjesëmarrjes në provimin pranues për regjistrimin në klasen e dytë (direkt) të shkollës nëntëvjeçare të muzikës e kanë fëmijët të cilët  nga shtatori vijojnë klasen e dytë dhe tretë të shkollës fillore ( fëmijët e lindur në vitin 2012 dhe 2013). Fëmijët të cilët e kalojnë provimin pranues dhe regjistrohen direkt në klasen e dytë të shkollës nëntëvjeçare të muzikës, nga shtatori vijojnë lëndën e Solfezhit dhe instrumentin të cilin e kanë zgjedhur me rastin e paraqitjes për provimin pranues, gjegjësisht regjistrimit pas kalimit të provimit pranues (Fizarmonikë, Violonçel, Klarinet). Mësimi nga lënda e Solfezhit do të mbahet dy herë në javë me gjatësi nga 45 minuta, kurse lënda e instrumentit dy herë në javë me gjatësi nga 30 minuta.

Vërejtje: Fëmijët të cilët një vit më heret ose më vonë kanë filluar në shkollën fillore, është e nevojshme që gjatë paraqitjes për provimin pranues të bijnë një dokument si fakt që kanë mbaruar klasen përkatëse në shkollën fillore për vitin shkollor 2018/2019.

Provimi pranues do të mbahet në hapsirat e shkollës fillore „Mahmut Lekić“, të cilat i shfrytëzon shkolla „Vasa Pavić“.