Osnovna baletska škola – vježbe

I RAZRED, VJEŽBE NA ŠTAPU

Postavka tri vježbe petit battement, battement développé, grand battement na baletskom štapu posvjećena je radu potkolenice, pravilnom cou-de-pied nazad i obuhvatnom cou-de-pied, velikoj pozi éffacé nazad, izdržljivosti i povišavanju nogu u adagio-u, i izvježbavanju poze 2. arabesque na 90 stepeni i više.

 

II RAZRED, VJEŽBE NA CENTRU

1. Temps lié par terre sa port de brass-ima nazad i u stranu. Prva grupa izvodi temps lié od naprijed, a druga od nazad.
2. Adagio (demi plié, i grand plié po 1.,2. poziciji en face i demi plié po 4.poz. croisé sa relevé balans, relevé balans i grand plié po 5. poziciji croisé ; battement développé en face naprijed i u stranu na 90 stepeni i u kombinaciji sa demi rond-om, battement développé na croisé naprijed, releve land na 3. arabesque).
3. Battement tendu i battement jeté ( Battement tendu na epaulement croisé i en face, uz pratnju port de brass-a, tj.sliven rad ruku, i u kombinaciji sa demi plié po 5.poz. i double battement tendu u stranu. Battement jeté na epaulement croisé i en face u kombinaciji sa jeté pique).
4. Priprema za en dehors i en dedans pirouette iz 2. pozicije na cou-de-pied
5. Rond de jambe par terrre en dehors i rond de jambe an l’ air en dehors ( u kombinaciji sa 5. port de brass-om i pripremom za 6. port de brass). Druga grupa izvodi sve en dedans.
6. Battement fondu i battement frappé (Battement fondu na éffacé naprijed i nazad na 45 stepeni en face u stranu; Battement frappe en face unakrst; u kombinaciji sa attitude croisé derrière 90 stepeni i écarté naprijed preko 90 stepeni)
7. Petit battement (u kombinaciji sa pas de bourrée dessus desous i malim pozama éffacé naprijed i nazad na plié).
8. Grand battement ( na epaulement croisé naprijed i nazad, u stranu en face)
9. Veliki adagio (četvrti port de brass u 5.poziciji i u kombinaciji sa arabesque, grand rond na 90 stepeni, battement développé na éffacé naprijed, attitude éffacé nazad, écarté nazad, 1. arabesque…)

 

III RAZRED, VJEŽBE NA CENTRU

1. Temps lié na 90 stepeni na cijelom stopalu (od naprijed i od nazad), u kombinaciji sa grand rond de jambe en dehors i 1. arabesque sa dizanjem na poluprste.
2. Battement tendu i battement jeté (Battement tendu na epaulement croisé sa prelazom preko temps lié (plié po 4. poz.) i u kombinaciji sa tendu an tournant. Battement jeté u komb. sa jeté pique i en tournant)
3. Pirouette iz 2. pozicije en dehors i en dedans
4. Pirouette iz 4. pozicije en dehors (priprema, single, u kombinaciji sa pas de bourre i en dehors pirouette-om iz 5. pozicije sa završetkom u pozu 3. arabesque par terre).
5. Rond de jambe par terrre (en dehors i en dedans, kao i en tournant u oba smjera, u kombinaciji sa battement développé na 3. arabesque sa dizanjem na poluprste; pripremom za 6. port de brass i grand pozom na éffacé nazad)
6. Battement fondu na poluprste ( u kombinaciji sa battement soutenu na 45 stepeni I grand rondom na 45 stepeni na poluprstima)
7. Rond de jambe an l’ air ( u kombinaciji sa pas de bourrée dessus desous i sa pas de bourrée ballotté en tournant)
8. Petit battement (na poluprstima i sa port de brass, u kombinaciji sa pas de bourrée i soutenu en tournant (pun krug))
9. Grand battement (u kombinaciji sa pas balancé)
10. Veliki adagio (u kombinaciji sa slobodnijim scenskim formama / plesna kombinacija)

 

IV RAZRED, VJEŽBE NA CENTRU

1. Mali adagio ( u kombinaciji sa pripremom za pirouette iz grand plié-a i tour land-om a la seconde na pola kruga i battement développé na poluprstima).
2. Battement tendu i battement jeté (Battement tendu s prelazom s jedne noge na drugu i sa tendu en tournant naprijed i nazad; battement jeté u komb. sa jeté pique)
3. Pirouette iz 4. pozicije en dehors (single i double) i en dedans (double). Izvodi se i na desnu i na lijevu stranu.
4. Rond de jambe par terre en dehors ( en tournant, u kombinaciji sa grand rondom na poluprstima na 45 stepeni, rond an l’ air-om na poluprstima i grand fouette-om na 45 stepeni, i pripremom za grand tour na 1. arabesque). Druga grupa ponavlja sve isto, ali en dedans.
5. Battement fondu ( na poluprste, na 45 i 90 stepeni, i u kombinaciji sa tour jeté po pravoj liniji i pas de bourrée en tournant)
6. Petit battement ( u kombinaciji sa pas de bourrée en tournant, en dedans pirouette-ima iz 5. pozicije i sa frappé i double frappe na četvrtinu okreta)
7. Grand battement (u kombinaciji sa grand battement développé na poluprste; sa pripremom za grand tour a la second; i sa pas balance en tournant po dijagonali (tj. scenski valcer u okretu); sa tour glissade-om i tour chaînés po dijagonali)
8. Veliki adagio (u kombinaciji sa scenskim koracima-pokretima / plesna kombinacija).

 

 

V RAZRED, VJEŽBE NA CENTRU

1. Mali adagio ( demi rond na 90 stepeni sa okretom na ¼ kruga, en dehors i en dedans)
2. Battement tendu i battement jeté ( u kombinaciji sa en dehors pirouette iz 4.poz. (single, i double sa završetkom na cou-de-pied nazad, double en dedans pirouette iz 4.poz., i tour dégagés po dijagonali)
3. Battement fondu sa okretom na ¼ kruga ( u kombinaciji sa pas tombé i tire bouchon pirouette-om, sa rond an l’ air-om i double rond an l’ air-om na poluprstima.)
4. Grand battement ( u komb. sa jednim grand tour-om a la seconde en dehors, i double pirouette-om en dehors iz échappé sa doskokom u 2.poziciju). Druga grupa cijelu kombinaciju izvodi en dedans.
5. Veliki adagio (Pored tehničke složenosti, veliki adagio sadrži I forme slobodnijeg scenskog pokreta I izvodi se na kraju lekcije kao koreografska minijatura koja razvija scensku izražajnost).

 

VI RAZRED, VJEŽBE NA CENTRU

1. Mali adagio ( sa pirouette-om en dehors iz grand plié-a, grand fouette-om, renversé-om, double pirouette en dehors iz 4. Pozicije, i double grand tour attitude en dehors)
2. Battement tendu i battement jeté (u kombinaciji sa anveloppé i flic-flac en tournant; u kombinaciju sa double tour en dehors iz 2. i 4. pozicije, kao i tour fouette)
3. Battement fondu (na poluprstima, sa rond rond an l’ air-om, sa grand rond an l’ air-om en tournant na ¼ kruga, double rond an l’ air-om, grand fouette-om i italijanskim fouetteom, i tour glissade-om i tour chaînés-ima po dijagonali). Druga grupa cijelu kombinaciju izvodi en dedans i na lijevo.
4. Grand battement (sa uzastopnim grand tour-om en avant en dehors, i vezanim double en dehors pirouete-om sa završetkom u 3. arabesque na plié; sa double grand tour-om a la seconde en dedans). Druga grupa izvodi cijelu kombinaciju od nazad i en dedans.