Olivera Dakić

Diplomirala 1993. godine na Muzičkoj akademiji u Podgorici, na pedagoško-teorijskom odsjeku. U toku studiranja bila je nagrađivana dva puta: kao najbolji student III godine (prosjek 9,89) dobija nagradu “19. decembar” za izuzetan uspjeh u učenju i društvenoj djelatnosti, a 1993. godine i Studentsku nagradu kao najbolji student generacije na Muzičkoj akademiji (prosjek ukupnih studija 9.65).

Uporedo je studirala i na odsjeku za kompoziciju, što joj omogućuje saradnju sa Dječijim pozorištem u Podgorici, o čemu svjedoče i projekti poput predstava Ženidba kralja Vukašina i Čarobnjak iz Oza za koje je uradila muziku, kao i brojni drugi projekti na kojima je bila muzički saradnik (Mocart i kompanija, Bukvara itd.). Kasnije sarađuje i sa Teatrom mladih iz Podgorice.  Rezultat su projekti Ljepotica i zvijer i Crvenkapa ( kao autor muzike ). Scena Dodest angažuje je na projektu Novećento za izbor muzike.

U prosvjeti je od septembra 1993. godine i to kao profesorica u Srednjoj muzičkoj školi “Vasa Pavić”, gdje tada predaje stručne teorijske predmete: Muzički oblici, Kontrapunkt, Sviranje horskih partitura. Kasnije, kao izbornu nastavu drži i predmete Osnove komponovanja sa aranžiranjem i Kompjuterske audio i grafičke programe. Poslednjih godina predaje Teoriju muzike sa osnovama harmonije i Polifoniju.

Jedan je od autora udžbenika Muzika, namijenjenog učenicima srednjih stručnih škola, koji je u nastavi bio od septembra 2006. godine.

U periodu 2009/10. godine učestvuje u izradi predmetnog programa Crnogorska muzička kultura, za djecu iseljenika iz Crne Gore.

Od 2003. godine aktivno sarađuje sa Centrom za stručno obrazovanje u izradi obrazovnih programa sa područja muzičke umjetnosti, a u sklopu reforme školstva na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja. Autor je kataloga znanja za predmete: Polifonija i Teorija muzike sa osnovama harmonije. Učestvuje i u izradi programa za Solfeđo sa teorijom muzike, za devetogodišnju osnovnu muzičku školu.

Ostvaruje i uspješnu saradnju sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva: autor je muzike i aranžmana CD-a “Pjesmoslov”, prvog muzičkog bukvara na ovim prostorima (od septembra 2005. godine CD je bio dio učeničkog kompleta za maternji jezik i književnost u devetogodišnjem osnovnom obrazovanju i kao takav – obavezno nastavno sredstvo). Takođe, učestvuje i u izradi kompozicija i aranžmana za prateći CD predmeta Muzičko vaspitanje, za III i IV razred osnovne reformisane škole.

Već par godina uspješno sarađuje i sa Ispitnim centrom Crne Gore. Dio je tima za izradu ispitnih kataloga vezanih za eksterno polaganje mature u gimnaziji ( predmet Muzička umjetnost) i Srednjoj muzičkoj školi ( predmet Polifonija ). Takođe je angažovana kao supervizor / test – administrator  na: eksternim maturskim ispitima, PISA testiranjima i državnim takmičenjima iz raznih oblasti.

Pohađala je didaktičke seminare o novim metodama učenja, a u organizaciji Centra za stručno obrazovanje. I dalje se usavršava na polju pedagoškog i prosvjetnog rada.

Vrijeme rada sa učenicima: