U našoj školi održano je predavanje na temu “Mentalno zdravlje i prevencija bolesti zavisnosti” u okviru aktivnosti školskog tima za podršku djeci s posebnim obrazovnim potrebama.
Predavanje je održala predstavnica Instituta Zdravlja Crne Gore, dr Vilnerina Ramčilović, specijalista socijalne medicine.

Prevenciju čine aktivnosti i programi kojima je cilj promovisanje zdravlja. Prevencija je sveobuhvatan i integrativan pristup, koji osnažuje i povećava mogućnosti pojedinca da živi zdravo.
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje predstavlja “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog dobrostanja, a ne samo odsustvo bolesti”. Stoga, možemo smatrati da faktori koji omogućavaju jedan zdrav i izbalansiran život proizilaze iz međusobnog djelovanja različitih elemenata: psiholoških, bioloških i socijalnih.

Mentalno zdravlje se može definisati kao sposobnost pojedinca da uspostavlja zrele i zadovoljavajuće odnose sa drugim ljudima, da razvija svoju ličnost, da je sposoban da riješi vlastite konflikte, da ima lijepu sliku o sebi, da posjeduje određeni nivo mašte i kreativnosti. Potpuno je zastarjela i suviše generalna ideja po kojoj se mentalni život jedne osobe dijeli isključivo na dva stanja: stanje zdravlja i stanje bolesti.

Realno gledano, ono što nazivamo “normalnim životom” uključuje i situacije sa problemima. Dobro je imati u vidu da, zajedno sa zdravljem, nerazdvojivi dio svačijeg života mora da čini određena doza problema.

Dakle, zdravlje nije samo organsko i ne podrazumijeva samo fizičko dobrostanje, već je važna i psiha osobe koja je psihološki i fizički povezana sa okruženjem u kome živi, zajedno sa drugim osobama, u jednoj stvarnosti koju čine biološki odnosi i činjenice. Zato je rad na jačanju zaštitnih mehanizama i faktora, kao i na prevenciji različitih faktora tako što ćemo ih na vrijeme prepoznati, postaje jedna od glavnih aktivnosti na koje mora da se koncetriše cio sistem mentalnog zdravlja.