Konkurs za upis vanrednih učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2021/2022. godinu

На основу члана 12 Закона о стручном образовању (»Службени лист РЦГ«, бр. 64/2002 и 49/2007 и »Службени лист ЦГ», бр. 45/2010, 39/2013 и 47/2017) и на основу члана 15 Закона о гимназији (»Службени лист РЦГ«, бр. 64/2002 и 49/2007 и »Службени лист ЦГ«, бр. 45/2010, 39/2013 и 47/2017), Министарство просвјете, науке, културе и спорта расписује

КОНКУРС

ЗА УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У I РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У

ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидати који су завршили основну школу за упис у I разред средњих школа подносе сљедећа документа:

 

 1. Пријаву на Конкурс. На основу члана 13 Закона о административним таксама (»Службени лист РЦГ«, бр. 55/03) кандидати за упис су ослобођени плаћања административне таксе;
 2. Свједочанства посљедња три разреда основне школе и дипломе и увјерења о резултататима са државних и међународних такмичења, односно додијељеним признањима;
 3. Копију биометријске личне карте.

Пријава на Конкурс подноси се школи најкасније до 20. октобра 2021. године. Пријава се подносе путем поште или у школи, у терминима које одреди школа.

Ранг листа кандидата за упис у поједине образовне програме објављује се на огласној табли школе најкасније до 25. октобра 2021. године.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС

I Критеријуми за упис ученика у I разред гимназије

           Упис ученика у I разред гимназије врши се на основу Правилника о начину, поступку и вредновању критеријума за упис ученика у гимназију (»Службени лист РЦГ«, број 21/05 и »Службени лист ЦГ«, бр. 28/16 и 18/18) и Рјешења о утврђивању минималног броја бодова потребних за упис у гимназију и четворогодишњу стручну школу за школску 2021/2022. годину, број 1050201-604/21-3696 од 20. маја 2021. године.

           Кандидати за упис у гимназију рангирају се према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за упис на јединственој ранг листи.

Припадник ромске и египатске популације, остварује додатних шест (6) бодова по принципу афирмативне акције.

           Када више кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању имају кандидати који су освојили већи број бодова, по критеријумима, датим у  равилнику о начину, поступку и вредновању критеријума за упис ученика у гимназију.

 

II Критеријуми за упис ученика у I разред средњих стручних школа

 

Упис ученика у I разред стручних школа одређује се на основу Правилника о вредновању критеријума за упис ученика у стручну школу (»Службени лист РЦГ«, бр. 21/05 и »Службени лист Црне Горе«, бр. 18/18) и Рјешења о утврђивању минималног броја бодова потребних за упис у гимназију и четворогодишњу стручну школу за школску 2021/2022. годину 1050201-604/21-3696 од 20. маја 2021. године.

Начин, поступак и вредновање критеријума за упис ученика у средњу стручну школу, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, у случају кад је број пријављених кандидата за упис већи од броја траженог конкурсом, врши се на начин прописан наведеним Правилником.

Провјера посебне надарености, односно способности за упис врши се у складу са Правилником. Садржај провјере посебне надарености, односно способности утврђен је образовним програмом, а постигнути успјех се вреднује на начин прописан Правилником.

Наставни предмети од значаја за стицање нивоа стручног образовања у стручним школама по секторима и подсекторима су:

Сектори   ниво IV1 ниво  III
Саобраћај и комуникације математика и физика математика и физика
Инжењерство и  производне технологије
Подсектор Електротехника математика и физика математика и физика
Подсектор Машинство и обрада метала математика и физика математика и физика
Подсектор  Мехатроника математика и физика  
Грађевинарство и уређење простора математика и физика математика и физика
Рударство, металургија и хемијска индустрија математика и физика математика и физика
Пољопривреда, прехрана и ветерина црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и биологија црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и биологија
Здравство и социјална заштита црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и биологија црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и биологија
Економија и право црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и страни језик  
Туризам, трговина, угоститељство црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и страни језик црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и страни језик
Услуге
Подсектор Текстилство црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и ликовна култура црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и ликовна култура
Подсектор Личне услуге   црногорски-српски, босански и хрватски језик и књижевност односно матерњи језик и књижевност и ликовна култура

 

Уколико у седмом, осмом или деветом разреду основне школе није изучаван један од утврђена два наставна предмета, вреднује се просјечна оцјена из тог наставног предмета из разреда у којима је предмет изучаван.

           Припадник ромске и египатске популације, остварује додатних шест (6) бодова по принципу афирмативне акције.          

 

III Умјетничке школе

 

Уколико је образовним програмом као посебан услов за упис одређена провјера посебне надарености односно способности (умјетничке школе и др.), умјесто вредновања успјеха из два наставна предмета од значаја за стицање образовања, вреднује се посебна надареност односно способност.

Посебна надареност односно способност вреднује се тако што се показана посебна надареност односно способности оцјењују општим успјехом: недовољан (1) вреднује се са 0 бодова, довољан (2) вреднује се са 10 бодова, добар (3) вреднује се са 22 бода, врло добар (4) вреднује се са 34 бода и одличан (5) вреднује се са 46 бодова.

Кандидат који има најмање 10 бодова на провјери посебне надарености односно способности стиче право на упис, односно рангирање сагласно Правилнику.

Општи успјех у посљедњем циклусу основне школе вреднује се на исти начин као у другим стручним школама.

 

IV Право на приговор

 

На утврђену ранг листу, кандидат за упис може поднијети приговор наставничком вијећу школе у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли. По приговору, наставничко вијеће је дужно да одлучи у року од три дана од дана подношења приговора.

Одлука наставничког  вијећа је коначна.

 

V Упис кандидата који су стекли средње образовање или завршили поједине разреде

 

Кандидати који су завршили стручну школу или гимназију и стекли диплому средњег образовања и желе да наставе обазовање ради преквалификације и доквалификације ради полагања допунских и диференцијалних испита односно разредног испита појединог разреда подносе сљедећа документа:

 

 1. Пријаву на Конкурс. На основу члана 13 Закона о административним таксама (»Службени лист РЦГ«, бр. 55/03) кандидати за упис су ослобођени плаћања административне таксе;
 2. Свједочанства појединих разреда стручне школе односно гимназије;
 3. Копију биометријске личне карте.

 

           Пријава на Конкурс подноси се школи најкасније до 15. октобра 2020. године. Пријава се подноси путем поште или у школи, у терминима које одреди школа.

           Ранг листа кандидата за упис у поједине образовне програме утврђује се на основу успјеха из појединих разреда претходног средњег образовања и објављује се на огласној табли школе најкасније до 20. октобра 2021. године.

Кандидати који су раније започели средње образовање односно успјешно завршили поједине разреде, не пријављују се на овај Конкурс, већ се непосредно уписују у одговарајући разред ради наставка образовања у роковима које одреди школа.

 

 • ЈУ Средња мјешовита школа Андријевица

           1) Ветеринарски техничар / 5 ученика

          2) Прехрамбени техничар / 5 ученика

            3) Општа гимназија / 5 ученика

 

 • ЈУ Гимназија Нико Роловић Бар
 • Општа гимназија / 5 ученика

 

 • ЈУ Средња стручна школа Бар

1) Пољопривредни техничар / 5 ученика

2) Ветеринарски техничар / 5 ученика

3) Техничар за шпедицију, царину и организацију транспорта / 5 ученика

4) Бродомашински техничар / 5 ученика

5) Наутички техничар / 5 ученика

6) Аутомеханичар / 5 ученика

7) Фризер / 5 ученика

 

 • ЈУ Средња економско-угоститељска школа Бар
 • Гастроном / 10 ученика
 • Економски техничар / 5 ученика
 • Конобар / 5 ученика
 • Кувар / 10 ученика
 • Хотелско-туристички техничар / 3 ученика

 5) ЈУ Средња стручна школа “Вукадин Вукадиновић” Беране

1) Техничар друмског саобраћаја / 5 ученика

2) Економски техничар / 5 ученика

3) Хотелско-туристички техничар / 3 ученика

4) Шумарски техничар / 5 ученика

6) Гастроном / 5 ученика

7) Ресторатер / 5 ученика

8) Техничар продаје / 6 ученика

9) Конобар / 3 ученика

10) Кувар / 6 ученика

11) Аутомеханичар / 5 ученика

13) Правно-административни техничар / 3 ученика

14)Техничар дизајна и израде производа на бази дрвета / 2 ученика                                

15) Инсталатер термотехничких система / 3 ученика

 

6) ЈУ Средња стручна школа Беране

 • Електротехничар енергетике / 15 ученика
 • Електротехничар рачунарских система и мрежа / 10 ученика
 • Електротехничар за развој веб и мобилних апликација / 10 ученика
 • Електроинсталатер / 5 ученика
 • Фризер / 5 ученика

 

 

7) ЈУ Средња медицинска школа “Др Бранко Зоговић” Беране

 • Здравствени техничар / 25 ученика
 • Фармацеутски техничар / 15 ученика
 • Зубни техничар и стоматолошки асистент / 10 ученика
 • Физиотерапеутски техничар / 10 ученика

 

8) ЈУ Гимназија “Милоје Добрашиновић” Бијело Поље

 • Општа гимназија / 10 ученика

                                                                                                                       

9) ЈУ Средња стручна школа Бијело Поље

1)Техничар за комјутерско конструисање и управљање / 5 ученика

2) Техничар продаје / 10 ученика

3) Техничар друмског саобраћаја / 5 ученика

4) Аутомеханичар / 10 ученика

5) Инсталатер термотехничких система / 10 ученика

6) Хотелско-туристички техничар / 5 ученика

7) Кувар / 10 ученика

8) Конобар / 10 ученика

9) Прехрамбени техничар / 10 ученика

10) Пекар / 10 ученика

11) Продавач / 10 ученика

12) Фармацеутски техничар / 5 ученика

 

10) ЈУ Средња електро-економска школа Бијело Поље

1) Електротехничар енергетике / 10 ученика

2) Електротехничар рачунарских система и мрежа / 5 ученика

3) Електроинсталатер / 5 ученика

4) Економски техничар / 5 ученика

5) Правно-административни техничар / 5 ученика

 

11) ЈУ Средња мјешовита школа “Данило Киш” Будва

1)Општа гимназија / 5 ученика

2) Гастроном /10 ученика

3) Ресторатер / 10 ученика

4) Хотелско-туристички техничар / 5 ученика

5) Економски техничар / 10 ученика

6) Посластичар / 5 ученика

7) Кувар / 10 ученика

 

12) ЈУ Гимназија “Петар I Петровић Његош”Даниловград

1)Општа гимназија /4 ученика           

 

 13) ЈУ Средња мјешовита школа “17. септембар” Жабљак

 • Ресторатер / 10 ученика
 • Гастроном / 10 ученика
 • Конобар / 10 ученика
 • Кувар / 10 ученика

 

14) ЈУ Средња мјешовита школа “Браћа Селић” Колашин

 • Општа гимназија / 5 ученика
 • Ресторатер / 5 ученика
 • Кувар / 5 ученика
 • Конобар / 5 ученика
 • Економски техничар / 5 ученика
 • Хотелско-туристички техничар / 5 ученика
 • Гастроном / 10 ученика

 

15) ЈУ Гимназија Котор

1) Општа гимназија / 5 ученика

2) Здравствени техничар / 5 ученика

3) Економски техничар / 5 ученика

 

16) ЈУ Поморска школа Котор

1) Наутички техничар / 5 ученика

2) Бродомашински техничар / 5 ученика

 3) Техничар за шпедицију, царину и организацију транспорта / 5 ученика

          

 17) Школа за основно и средње музичко образовање “Вида Матјан” Котор

1) Музички извођач-клавириста / 1 ученик

2) Музички извођач-хармоникаш / 1 ученик

3) Музички извођач-соло пјевач / 1 ученик

4) Музички извођач-флаутиста / 1 ученик

5) Музички извођач-виолиниста / 1 ученик

6) Музички извођач-саксофониста / 1 ученик

7) Музички извођач-гитариста / 1 ученик

8) Музички извођач-трубач / 1 ученик

9) Музички извођач-кларинетиста / 1 ученик

10) Музички сарадник / 2 ученика

 

18) ЈУ Средња мјешовита школа “Вуксан Ђукић” Мојковац

1) Општа гимназија / 3 ученика

2) Економски техничар / 5 ученика

3) Техничар продаје / 3 ученика

4) Гастроном / 7 ученика

5) Ресторатер / 7 ученика

6) Конобар / 7 ученика

7) Кувар / 7 ученика

8) Хотелско-туристички техничар / 5 ученика

 

 19) ЈУ Гимназија “Стојан Церовић” Никшић

           1) Општа гимназија / 5 ученика

                                                                                                          

20) ЈУ Средња стручна школа Никшић

1) Електротехничар за развој веб и мобилних апликација / 15 ученика

2) Електротехничар електронике / 15 ученика

3) Електротехничар енергетике / 15 ученика

4) Електротехничар рачунарских система и мрежа / 15 ученика

6) Електроинсталатер / 15 ученика

7) Монтер електронске комуникационе инфраструктуре / 15 ученика

8) Фризер / 15 ученика

9) Аутоелектричар / 15 ученика

 

 21) ЈУ Прва средња стручна школа Никшић

1) Техничар за компјутерско конструисање и управљање / 5 ученика

2) Машински техничар за енергетику / 5 ученика

3) Техничар аутомехатронике / 5 ученика

5) Грађевински техничар за високоградњу / 5 ученика

6) Фармацеутски техничар / 15 ученика

7) Здравствени техничар / 20 ученика

8) Прехрамбени техничар / 5 ученика

9) Техничар друмског саобраћаја / 5 ученика

10) Бравар / 5 ученика

11) Заваривач / 5 ученика

12) Аутомеханичар / 5 ученика

13) Инсталатер термотехничких система /5 ученика

 

22) ЈУ Економско-угоститељска школа Никшић

 • Економски техничар / 15 ученика
 • Правно- административни техничар / 5 ученика
 • Техничар продаје / 15 ученика
 • Ресторатер / 15 ученика
 • Гастроном / 15 ученика
 • Конобар / 15 ученика
 • Кувар / 15 ученика

 

23) ЈУ Средња мјешовита школа Петњица

 • Општа гимназија / 5 ученика
 • Економски техничар / 5 ученика
 • Техничар продаје / 5 ученика
 • Пољопривредни техничар / 5 ученика
 • Ратар-повртар / 5 ученика

 

24) ЈУ Средња мјешовита школа “Бећо Башић” Плав

1) Општа гимназија / 5 ученика

2) Техничар друмског саобраћаја / 7 ученика

3) Техничар продаје / 10 ученика

4) Аутомеханичар / 5 ученика

5) Машински техничар за енергетику / 5 ученика

6) Здравствени техничар / 5 ученика

7) Конобар / 5 ученика

8) Кувар / 5 ученика

9) Продавач / 5 ученика

10) Хотелско-туристички техничар / 5 ученика

11) Грађевински техничар за високоградњу / 5 ученика

12) Гастроном / 7 ученика

13) Ресторатер / 7 ученика

 

25) ЈУ Средња стручна школа Пљевља

 • Електротехничар енергетике / 10 ученика
 • Електротехничар рачунарских система и мрежа / 5 ученика
 • Електроинсталатер / 10 ученика
 • Ресторатер / 5 ученика
 • Кувар / 10 ученика
 • Конобар / 10 ученика
 • Економски техничар / 10 ученика
 • Здравствени техничар / 5 ученика
 • Техничар продаје / 10 ученика
 • Техничар друмског саобраћаја / 5 ученика
 • Техничар за компјутерско конструисање и управљање / 10 ученика
 • Заваривач / 10 ученика
 • Инсталатер термотехничких система / 10 ученика
 • Бравар / 10 ученика
 • Аутомеханичар / 10 ученика
 • Aутоелектричар / 10 ученика
 • Шумарски техничар / 10 ученика
 • Гастроном / 5 ученика

 

26) ЈУ Гимназија “Слободан Шкеровић” Подгорица

 • Општа гимназија / 50 ученика

 

27) ЈУ Средња грађевинско-геодетска школа “Инж. Марко Радевић” Подгорица

 • Техничар за архитектуру и дизајн ентеријера / 10 ученика
 • Техничар за декорисање и аранжирање простора / 10 ученика
 • Грађевински техничар за високоградњу / 14 ученика
 • Грађевински техничар за нискоградњу и хидроградњу / 14 ученика
 • Техничар за геодезију / 14 ученика
 • Извођач грађевинских радова / 14 ученика
 • Водоинсталатер / 14 ученика
 • Извођач завршних грађевинских радова / 14 ученика

 

28) ЈУ Средња електротехничка школа “Васо Алигрудић” Подгорица

 • Електротехничар за развој веб и мобилних апликација / 10 ученика
 • Електротехничар електронике  / 10 ученика
 • Електротехничар енергетике / 25 ученика
 • Електротехничар рачунарских система и мрежа / 10 ученика
 • Електротехничар електронских комуникација / 10 ученика
 • Електроинсталатер / 10 ученика
 • Монтер електронске комуникационе инфраструктуре / 10 ученика

 

 

29) ЈУ Средња стручна школа “Иван Ускоковић” Подгорица

1) Техничар за компјутерско конструисање и управљање / 10 ученика

2) Техничар аутомехатронике / 10 ученика

4) Машински техничар за енергетику / 10 ученика

5) Техничар друмског саобраћаја / 10 ученика

6) Техничар вуче / 15 ученика

7) Техничар за шпедицију, царину и организацију транспорта / 5 ученика

9) Техничар техничко-колске дјелатности / 15 ученика

10) Саобраћајно-транспортни техничар / 15 ученика

11) Бравар / 15 ученика

12)Аутомеханичар / 15 ученика

13) Лимар-аутолимар / 15 ученика

14) Заваривач / 15 ученика

15) Инсталатер термотехничких система / 10 ученика

16) Поштанско-логистички техничар / 5 ученика

 

30) ЈУ Стручна медицинска школа Подгорица

1)Здравствени техничар / 25 ученика

2) Фармацеутски техничар / 25 ученика

3) Здравствено-лабораторијски и санутарни техничар / 25 ученика

4) Физиотерапеутски техничар / 25 ученика

5) Зубни техничар и стоматолошки асистент / 25 ученика

6) Козметички техничар / 25 ученика

 

31) ЈУ Школа за средње и више стручно образовање Сергије Станић” Подгорица

1) Ресторатер / 15 ученика

2) Гастроном / 25 ученика

3) Техничар продаје / 10 ученика

4) Конобар / 10 ученика

5) Кувар / 10 ученика

6) Продавач / 10 ученика

7) Посластичар / 5 ученика

8) Хотелско-туристички техничар / 5 ученика

 

32) ЈУ Средња економска школа Мирко Вешовић” Подгорица

1) Економски техничар / 10 ученика

2) Правно-административни техничар / 10 ученика

 

33) ЈУ Средња стручна школа “Спасоје Распоповић” Подгорица                               

1) Техничар хемијско-фармацеутских процеса и испитивања  10 ученика

 • Графички техничар / 10 ученика
 • Прехрамбени техничар / 5 ученика
 • Пољопривредни техничар / 5 ученика
 • Техничар заштите животне средине / 10 ученика
 • Фризер / 10 ученика
 • Пекар / 5 ученика
 • Модни кројач / 5 ученика
 • Обрађивач племенитих метала / 5 ученика
 • Техничар модног дизајна / 5 ученика

10)Техничар хемијско фармацеутских процеса и испитивања / 10 ученика

11) Техничар металургије / 5 ученика

12) Расадничар-цвјећар / 5 ученика

 

34) ЈУ Средња мјешовита школа Голубовци

 • Општа гимназија / 8 ученика
 • Економски техничар / 5 ученика
 • Пољопривредни техничар / 5 ученика
 • Ветеринарски техничар / 5 ученика
 • Конобар / 5 ученика
 • Кувар / 5 ученика
 • Фризер / 5 ученика

 

35) Умјетничка школа основног, средњег музичког и балетског образовања “Васа Павић” Подгорица

1) Музички извођач – клавириста / 1 ученик

2) Музички извођач – гитариста / 1 ученик

3) Музички извођач – соло пјевач / 1 ученик

4) Музички извођач- тромбониста / 1 ученик

6) Музички извођач- хармоникаш / 1 ученик

7) Музички извођач- виолиста / 1 ученик

9) Музички извођач- контрабасиста / 1 ученик

10) Музички извођач- флаутиста / 1 ученик

11) Музички извођач- кларинетиста / 1 ученик

12) Музички извођач- трубач / 1 ученик

13) Музички извођач – обоиста / 1 ученик

14) Музички извођач – хорниста / 1 ученик

15) Музички сарадник / 3 ученика

16) Балетски играч / 1 ученик

17) Саксофониста / 1 ученик

 

36) ЈУ Стручна школа Рожаје

 • Електротехничар рачунарских система и мрежа / 10 ученика
 • Пољопривредни техничар / 10 ученика
 • Аутомеханичар / 10 ученика
 • Продавач / 10 ученика
 • Електроинсталатер / 10 ученика
 • Конобар / 10 ученика
 • Кувар / 10 ученика
 • Фризер / 10 ученика
 • Инсталатер термотехничких сисатема / 10 ученика
 • Столар-тапетар / 10 ученика
 • Здравствени техничар / 5 ученика

 

 

37) ЈУ Средња мјешовита школа “Младост” Тиват

 • Општа гимназија / 5 ученика
 • Економски техничар / 5 ученика
 • Електротехничар електронике / 5 ученика
 • Инсталатер термотехничких система / 10 ученика
 • Електроинсталатер / 5 ученика
 • Аутомеханичар / 10 ученика
 • Кувар / 10 ученика

 

38) ЈУ Средња мјешовита школа “25. мај” Тузи

 • Општа гимназија / 5 ученика
 • Општа гимназија (на албанском језику) / 5 ученика
 • Хотелско-туристички техничар / 2 ученика
 • Хотелско-туристички техничар (на албанском језику) / 2 ученика
 • Продавач / 2 ученика
 • Продавач (на албанском језику) / 2 ученика

 

39) ЈУ Средња мјешовита школа “Братство-јединство” Улцињ

 • Општа гимназија / 2 ученика
 • Општа гимназија (на албанском језику) / 2 ученика
 • Хотелско-туристички техничар / 3 ученика
 • Хотелско-туристички техничар (на албанском језику) / 3 ученика
 • Кувар / 2 ученика
 • Кувар (на албанском језику) / 2 ученика
 • Економски техничар / 2 ученика
 • Економски техничар (на албанском језику) / 2 ученика
 • Аутомеханичар / 2 ученика
 • Аутомеханичар (на албанском језику) / 2 ученика
 • Фризер / 2 ученика
 • Фризер (на албанском језику) / 2 ученика
 • Електроинсталатер / 2 ученика
 • Електроинсталатер (на албанском језику) / 2 ученика
 • Продавац / 2 ученика
 • Продавац (на албанском језику) / 2 ученика

 

40) ЈУ Средња мјешовита школа “Иван Горан Ковачић” ХерцегНови

1)  Гастроном / 15 ученика

2)  Ресторатер / 5 ученика

3)  Техничар продаје / 10 ученика

4)  Грађевински техничар за високоградњу / 5 ученика

5) Техничар за архитектуру и дизајн ентеријера / 5 ученика

 

41) ЈУ Гимназија Цетиње

 • Општа гимназија / 5 ученика

          

42) ЈУ Средња ликовна школа Петар ЛубардаЦетиње

          1) Ликовни сарадник – сликар / 7 ученика

          2) Графички дизајнер – сарадник / 7 ученика

 

43) ЈУ Средња стручна школа Цетиње  

1) Хотелско-туристички техничар / 5 ученика

2) Продавац / 5 ученика

3) Аутомеханичар / 5 ученика

4) Фризер / 5 ученика

5) Кувар / 5 ученика

 

 

Број: 06/1-01-011/21-9367/1

У Подгорици, 29. септембра 2021. године