II Festival savremenog klavira Fortepiano “Klavir u duhu folklora” 25.05.2016.

plakat
Ovogodišnji Festival savremenog klavira Fortepiano koji po drugi put organizuje naša škola, posvećen je muzici nastaloj pod uticajem folklora. U fokusu festivala je muzičko stvaralštvo kompozitora sa područja istočne i jugoistočne Evrope. U tom kontekstu na našem Festivalu posebno mjesto zauzima kompozitorski rad Bele Bartoka, kao jedne od najistaknutijih figura nacionalnog pokreta u muzici XX vijeka s prostora istočne Evrope, koji je u svom stvaralaštvu sjedinio elemente folklora sa modernim muzičkim jezikom prve polovine XX vijeka.  Njemu su posvećena dva koncerta: “Bartok za djecu” (izbor kompozicija iz ciklusa “Za djecu”, (I i II sveska) i “Mikrokosmos” ( I-V sveska). Drugi koncert pod nazivom “Bartok za mlade pijaniste” obuhvata složenija djela iz ciklusa “MIkrokosmos” (VI sveska), zatim ciklična djela (Šest rumunskih igara, Sonatina) do virtuozno-koncertantnog komada “Allegro barbaro”.

Na fonu folklora su i dva koncerta posvećena južnoslovenskim kompozitorima koji ušavši sa zakašnjenjem u tokove evropske muzike, nalaze najprije svoj izraz  i posebnost u romantičarskom potvrđivanju nacionalnih identiteta, postepeno osvajajući  savremena razvojna  kretanja  u evropskoj muzičkoj avangardi. Takva razvojna linija se može pratiti na koncertima pod nazivom “Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora” i “Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”.

Poslednji događaj na Festivalu je koncertna promocija zbirke klavirskih kompozicija “Klavirint” sastavljenoj od pet djela savremenih crnogorskih autora mlađe generacije: Aleksandar Perunović, Nina Perović, Milivoje Pićurić, Marko Kovač i Slobodanka Bobana Dabović. Koncert će biti izveden u prisustvu kompozitora a medijator je Jelena Martinović Bogojević, koja je i priredila ovu zbirku. Pored kompozitora kojie će svirati svoja djela – Nina Perović i Marko Kovač, na koncertu će učestvovati i pijanisti Novak Pavličić i Nikola Vučković.

Uoči festivala, u utorak, 24. maja biće održan koncert profesora i učenika u koncertnoj sali muzičke škole. Na koncertu će četvororučno u duhu folklora svirati profesorice klavira Ana i Ida Muratagić (K.Slavicki: Svita za četiri ruke”),  Nina Perović i Nina Vuleković (G.Ligeti: Pet komada za klavir četvororučno) kao i učenici Sara Jovović i Simo Šišević iz klase profesorice Anke Asanović (A. Babadjanian: Jermenska rapsodija za dva klavira).

Koncerti na Festivalu Fortepiano održaće se u Koncertnoj sali muzičke škole (“Bartok za djecu”, 16:30; “Bartok za mlade”, 17:15; Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora”, 18:00; Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”, 18:45) i KIC-u “Budo Tomović” (“Klavirint”, 20:00).

Ideja za organizovanjem Festivala savremenog klavira je potekla iz potrebe da se učenici i nastavnici, koji su tradicionalno okrenuti  izvođenju standardnog klasičnog reprtoara, više upoznaju sa klavirskom muzikom bližoj vremenu u kome živimo, njenim izražajnim sredstvima, estetikom i načinom izvođenja. Uzore u formiranju ovog Festivala našli smo u sličnim projektima koji se realizuju u razvijenim muzičkim sredinama. Jedan od njih je i Festival “Vikend savremenog klavira” koji organizuje Konzervatorijum “Frederik Šopen” u Parizu sa kojim imamo saradnju i čiji su gosti bili i naši učenici.

Program festivala možete vidjeti na sledećem linku:
Program festivala

 

Posted in Najave | Comments closed

Promocija CD-a “Hvala vam za uspomene” Ponedeljak, 16.05.2016. u 19:00, Hard Rock Cafe

saU okviru predmeta “Muzička animacija” maturanti naše škole u saradnji sa Hard Rock Cafe-om, organizuju promociju CD-a “Hvala vam za uspomene”.


CD “Hvala vam za uspomene” je finalni rezultat rada pop sekcije koju u školi vodi profesor .Aleksandar Bogdanović. Na CD-u su  kompozicije učenika generacije 2013/2014.godine koji su se istakli svojim talentom u izvođenju pop klasika, kao i u komponovanju i izvođenju sopstvenih kompozicija.


Na promociji ćemo čuti nakoliko kompozicija sa CD-a, ali i novu generaciju učenika u pop sekciji koji će predstaviti trenutni repertoar sekcije. Medijatori događaja vodiće kratke razgovore sa akterima rada na CD-u.


Dođite da zapjevamo zajedno!


Posted in Najave | Comments closed

Laureati sviraju 11.05.2016.

Untitled
Povodom završetka XLIII Muzičkog Festivala Mladih Crne Gore, KIC “Budo Tomović” i Zajednica Muzičkih Škola Crne Gore organizuju koncert pod nazivom “Laureati sviraju” u srijedu, 11. maja u Velikoj sali KIC.a sa početkom u 19 sati. Na koncertu će nastupiti dobitnici Specijalnih nagrada. Ove nagrade je po mišljenju stručnih žirija zavrijedilo 5 solista i 8 kamernih dua iz pet škola: Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” (7), Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja “Andre Navarra” (2), Muzička škola Tivat (2), “Vida Matjan” Kotor (1), Škola za osnovno muzičko obrazovanje Bijelo Polje (1).

 

Na ovogodišnjem Muzičkom Festivalu mladih Crne Gore takmičili su se učenici iz svih muzičkih škola (14) i studenti s Muzičke Akademije Cetinje u solo disciplinama iz gitare, harmonike, gudačkih instrumenata (violina, viola, violončelo), kamernih dua (standardni duo, nestandardni duo, klavirski duo, vokalni duo i vokalno-instrumentalni duo) i horskog pjevanja.

 

Program koncerta:
Laureati sviraju

 

Posted in Najave | Comments closed

Rezultati takmičenja XLIII Muzičkog festivala mladih

XLIII MUZIČKI FESTIVAL MLADIH CRNE GORE

Podgorica, 25-28. April 2016.godine

K  O N A Č N I    R E Z U L T A T I

 

Standardni duo:

Standardni duo I kategorija

Standardni duo II kategorija

Standardni duo III kategorija

Standardni duo IV kategorija

 

Violina:

Violina pretkategorija

Violina I kategorija

Violina II kategorija

Violina III kategorija

Violina IV kategorija

Violina V kategorija

 

Read More »

Posted in Takmičenja | Comments closed

Koncert i izložba povodom otvaranja XLIII muzičkog Festivala mladih Crne Gore 25.04.2016.

Povodom otvaranja XLIII Muzičkog Festivala mladih Crne Gore koji se održava u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” od 25. do 28. aprila, profesori  škole domaćina prirediće svečani koncert u koncertnoj sali muzičke škole u ponedeljak,  25. aprila 20:30. Istovremeno, u holu škole biće otvorena i izložba udruženja “Slikarski uranak” čiji su članovi svoje radove posvetili muzici.

Na svečanom koncertu učestvuju:  Radoš Malidžan, (gitara), Boris Nikčević (flauta) i Bojana Brajović (gitara), Nadica Ristić Simović (oboa) i Marko Simović (violina), Irena Merdović i Vesna Šarac (duo harmonika), Ana Muratagić i Ida Muratagić (klavirski duo), Vili Ferdinandi (violina) i Davor Novak (klavir), Zorana Latković (sopran) i Marija Vujanović (klavir).

Oni će svirati kao solisti na instrumentima i u kamernnim sastavima, koji korespondiraju s takmičarskim disciplinama koje su u fokusu ovogodišnjeg Festivala.

 

Program:

Radoš Malidžan, gitara

Paco de Lucia: Fuente y Caudal

 

Nikčević Boris, flauta

Brajović Bojana, gitara

Laurent Boutros: Amasia

 

Nadica Ristić-Simović, oboa

Marko Simović, violina

Ivana Stefanović: Dva razgovora

 

Irena Merdović, harmonika

Vesna Šarac, harmonika

Frank Angelis: Moskva – Pariz

 

Klavirski duo

Ana i Ida Muratagić

Astor Piazzolla: Histoire du tango, II stav Cafe 1930.

 

Vili Ferdinandi, violina

Davor Novak, klavir

W.Kroll: Bendžo i violina

 

Zorana Latković, sopran

Marija Vujanović, klavir

Rodolfo Falvo – Dicitencello vuie

Posted in Najave | Comments closed

XLIII Muzički festival mladih Crne Gore

25 -28. 04.2016.

muzicka fest apr 16 poster

Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” je domaćin 43. Muzičkog festivala mladih Crne Gore koji će se održava od 25. do 28. aprila 2016. godine.

Na ovogodišnjem festivalu takmičarske discipline su: violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harmonika, kamerni duo (standardni duo, nestandardni duo, klavirski duo, vokalni i vokalno-instrumentalni duo) i hor (dječiji, ženski, muški, mješoviti). Takmičari su u disciplinama podijeljeni po kategorijama shodno njihovom uzrastu-godištu.

Na festivalu učestvuju učenici iz svih crnogorskih muzičkih škola i studenti sa Muzičke akademije Cetinje.
Prijavljeno je ukupno 220 solista, 169 kamernih dua i 9 horova.

Sve solističke i kamerne takmičarske discipline se održavaju u salama Umjetničke škole za muziku i balet “Vasa Pavić” dok će takmičenje horova biti održano u četvrtak, 28. aprila u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomović”sa početkom u 13 sati.

Festival su pomogli Ministarstvo kulture Crne Gore, Opština Podgorica, KIC “Budo Tomović”, DOO Radna soba Podgorica.

Ovdje možete pogledati raspored festivala:

Raspored XLIII festivala

Posted in Najave | Comments closed

Tekst u dnevnom listu “Dan” o Simfonijskom orkestru mladih

MLADI MUZIČARI CRNE GORE I ALBANIJE UDRUŽIVANJEM OFORMILI SIMFONIJSKI ORKESTAR MLADIH

 

Slika

Naklon nakon uspješnog nastupa

 

Odgovorili na izazov

Spoj en­tu­zi­ja­zma i ta­len­ta mla­dih mu­zi­ča­ra i pre­div­nih kla­sič­nih me­lo­di­ja te­ško se mo­že pre­va­zi­ći. Na­ro­či­to ako pu­bli­ka ima pri­li­ku da uži­va u bo­gat­stvu zvu­ka i zvuč­nih bo­ja ko­je sa­mo sim­fo­nij­ski or­ke­star mo­že pru­ži­ti ka­da je u pi­ta­nju in­stru­men­tal­na mu­zi­ka. Upra­vo ta­kvom ugo­đa­ju svje­do­či­li su svi ko­ji su prek­si­noć po­sje­ti­li pod­go­rič­ki Kul­tur­no-in­fo­r­ma­tiv­nim cen­tar “Bu­do To­mo­vić” gdje je kon­cert odr­žao sim­fo­nij­ski or­ke­star sa­sta­vljen od mla­dih mu­zi­ča­ra iz Al­ba­ni­je i Cr­ne Go­re i u po­je­di­nim iz­vo­đe­nji­ma pot­po­mog­nut nji­ho­vim pro­fe­so­ri­ma, a sve pod di­ri­gent­skom pa­li­com bel­gij­skog uni­ver­zi­tet­skog pro­fe­so­ra vi­o­li­ne Da­ni­je­la Gli­ne­ra. Nje­go­va je ide­ja da zdru­ži mla­de mu­zi­ča­re dvi­je ze­mlje, kad već ne­ma­ju mo­guć­no­sti da po­je­di­nač­no for­mi­ra­ju sim­fo­nij­ske or­ke­stre mla­dih. Ujed­no, kon­cert je bio pri­li­ka ne sa­mo da mla­di lju­di po­ka­žu što umi­ju, već i da se pu­bli­ka su­sret­ne s ne­kim od bu­du­ćih kon­cert maj­sto­ra ili ve­li­kih so­li­sta. Dvo­djel­ni cje­lo­ve­čer­nji kon­cert otvo­ri­lo je dje­lo J. Si­be­li­ju­sa An­dan­te fe­sti­vo za gu­dač­ki or­ke­star. Po­tom je usli­je­di­la Sev­da­na za vi­o­li­nu i gu­dač­ki or­ke­star G. Zla­te­va – Čer­ki­na gdje je so­lo di­o­ni­cu per­fekt­no iz­veo Pod­go­ri­ča­nin, vi­o­li­ni­sta Lu­ka Pe­ra­zić. Kao so­li­sti u Mo­car­to­voj Sim­fo­ni­ji kon­čer­tan­te za vi­o­li­nu, vi­o­lu i gu­dač­ki or­ke­star kao so­list­ki­nje su na­stu­pi­le al­ban­ske stu­dent­ki­nje vi­o­li­nist­ki­nja Mar­sjo­na Bar­di i vi­o­list­ki­nja Sa­ra Zo­to. Har­fist­ki­nja, prof. Ha­na Pa­ru­šić pu­bli­ku je odu­še­vi­la kao so­list­ki­nja u dje­lu K. De­bi­si­ja “Dan­ces sac­res et pro­fa­ne” za har­fu i gu­dač­ki or­ke­star. Na kra­ju pr­vog di­je­la kon­cer­ta prof. Zo­ra­na Lat­ko­vić iz­ve­la je uz or­ke­star­sku prat­nju Štra­u­so­vo “Ju­tro” (Mor­gen). Dru­gi dio kon­cer­ta po­čeo je pred­sta­vlja­njem al­ban­skog vi­o­li­ni­ste Erin­da Ha­dži­a­si­ja kao so­li­ste u tre­ćem sta­vu fol­klor­no na­dah­nu­tog Kon­cer­ta za vi­o­li­nu i or­ke­star P. Ga­ci­ja. Pu­bli­ka je za­tim kao so­li­ste ču­la vi­o­li­ni­stu Du­ša­na Obre­no­vi­ća i kla­ri­ne­ti­stu Va­si­li­ja Vu­ja­di­no­vi­ća u kom­po­zi­ci­ji C. Iva­no­vi­ća An­dan­te pja­če­vo­le za vi­o­li­nu i or­ke­star, a za­tim vi­o­lon­če­li­stu Ko­stu Po­po­vi­ća kao so­li­stu u dje­lu M. Bru­ha pi­sa­nom za vi­o­lon­če­lo i or­ke­star “Kol Ni­drei”. Na kra­ju, pro­fe­sor iz Al­ba­ni­je, pi­ja­ni­sta Amir Dža­ko­vić, ina­če biv­ši stu­dent ce­tinj­ske aka­de­mi­je, iz­veo je uz or­ke­star­sku prat­nju Kon­cert za kla­vir i or­ke­star od S. Rah­ma­nji­ho­va. Idej­ni tvo­rac Sim­fo­nij­skog or­ke­stra mla­dih Cr­ne Go­re i Al­ba­ni­je, prof. Da­ni­jel Gli­ner ka­že da je na ovu ide­ju do­šao to­kom bo­rav­ka u Al­ba­ni­ji i Cr­noj Go­ri, ko­je po­sje­ću­je već šest go­di­na, kao go­stu­ju­ći pro­fe­sor ili član ži­ri­ja na tak­mi­če­nji­ma. Od­no­sno, da je to za­jed­nič­ka ide­ja nje­go­va i prof. Zo­ra­ne Lat­ko­vić. Ka­ko is­ti­če za­do­vo­ljan je na­stu­pom mla­dih sim­fo­ni­ča­ra, iako re­per­to­ar či­ne za­htjev­na dje­la, što je za­htjev­no i za nje­ga kao di­ri­gen­ta. I ka­da je u pi­ta­nju iz­bor re­per­to­a­ra, sa­ra­đi­vao je sa prof. Lat­ko­vić, i na­rav­no mla­dim so­li­sti­ma. Od­no­sno, u do­go­vo­ru s nji­ma, a pre­ma nji­ho­vim afi­ni­te­ti­ma. Po­seb­no je za­do­vo­ljan fi­ni­šom kon­cer­ta.
– Ve­o­ma sam za­do­vo­ljan ka­ko su od­go­vo­ri­li na iza­zov Rah­ma­nji­no­vog kon­cer­ta. Jer, ovaj kon­cert je ve­li­ki iza­zov i za mno­go sta­ri­je sim­fo­ni­ča­re a ne za mla­de i dje­cu ko­ja su ga no­ćas svi­ra­la – ka­že Gli­ner.
U re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta uklju­če­na su dje­ca i pro­fe­so­ri ti­vat­ske i pod­go­rič­ke mu­zič­ke ško­le, kao i Mu­zič­ke gim­na­zi­je “Jor­dan Mi­sja” iz Ska­dra i Uni­ver­zi­te­ta Ar­te­ve iz Ti­ra­ne. Or­ke­star je pri­je Pod­go­ri­ce na­stu­pio u Cen­tru za kul­tu­ru u Ul­ci­nju, a oče­ku­ju ih kon­cer­ti ve­če­ras u Tiv­tu i u Ska­dru.Ž.J.

Za­jed­no smo ja­či

Ko­or­di­na­tor­ka pro­jek­ta, za­mje­ni­ca di­rek­to­ra Umjet­nič­ke ško­le za mu­zi­ku i ba­let “Va­sa Pa­vić” Mi­ra Po­po­vić ka­že da su pri­pre­me po­če­le u de­cem­bru pro­šle go­di­ne, ka­da su u ško­la­ma oform­lje­ni ti­mo­vi pri­je po­čet­ka za­jed­nič­kih pro­ba svih mu­zi­ča­ra. Po­sto­ji mo­guć­nost da se pro­je­kat pro­ši­ri na ze­mlje u re­gi­o­nu, a ako bu­de do­volj­no za­in­te­re­so­va­nih, mo­gla bi se na­pra­vi­ti i slič­na tur­ne­ja, ali po fe­sti­va­li­ma, i to to­kom lje­ta.
Po­po­vi­će­va is­ti­če da je ovo vi­še­stru­ko ko­ri­stan pro­gram za mla­de mu­zi­ča­re.
– Ovaj vid mu­zi­ci­ra­nja po­kre­će mno­ge dim­ne­zi­je, pri­je sve­ga so­ci­jal­nu, ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va dru­že­nje s lju­di­ma iz dru­gih sre­di­na, pri­la­go­đa­va­nje dru­gom… Po­red to­ga, ci­je­la ta or­ke­star­ska po­stav­ka, hi­je­ra­hi­ja, u ne­ko­li­ko podjse­ća i na sam ži­vot. Ka­ko sa­mi ne mo­že­mo ofor­mi­ti sim­fo­nij­ski or­ke­star mla­dih mu­zi­ča­ra, iako smo ne­što slič­no ra­di­li, mi­slim da je do­bra po­ru­ka da to mo­že­mo uči­ni­ti u za­jed­ni­štvu s dru­gi­ma – za­jed­no smo ja­či – po­ru­ču­je Po­po­vi­će­va.

Posted in Ostalo | Comments closed

Simfonisjki orkestar mladih Crne Gore i Albanije u Skadru 09.04.2016.

Poslednji u nizu od četiri koncerta Simfonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije koji se realizuju od 02. aprila, održaće se u subotu, 09. aprila u koncertnoj sali  “Gjon Kapidani” muzičke škole “Prenke Jakova” u Skadru sa početkom u 19 sati. Na koncertu će biti izvedena sledeća djela:
J.Sibelius: Andante festivo za gudački orkestar

G. Zlatev-Cherkin: Sevdana za violinu i gudački orkestar

Solista: Luka Perazić (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

W.A. Mozart: Sinfonia concertante za violinu, violu i gudački orkestar

Solisti: Marsiona Bardhi, violina (Univerzitet Arteve, Tirana) i Sara Zoto, viola (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

M. Bruch: Kol Nidrei za violončelo i orkestar

Solista: Kosta Popović, violončelo (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

P. Gaci: Koncert za violinu i orkestar, III stav

Solista: Erind Haxhiasi (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Ivanović: Andante piacevole za violinu i orkestar

Solista: Dušan Obrenović, violina (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

S. Rachmaninov: Koncert za klavir i orkestar br. 2

Solista: Amir Xhakoviq, klavir (Albanija)
Inicijativu za formiranje ovog orkestra pokrenuo je Daniel Glineur, dirigent iz Belgije, koji je kao član žirija Međunarodnog takmičenja „Pjeter Gaci“ (Skadar) upoznao mlade izvođače iz Crne Gore i Albanije i prepoznao mogućnost za formiranje simfonijskog orkestra mladih za koji ove sredine pojedinačno nemaju dovoljno resursa. Daniel Glienur istovremeno i rukovodi orkestrom.

U projektu učestvuju učenici iz muzičkih škola  iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet „Arteve“-Tirana).

Nosilac ovog projekta je Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama: Ministartsvo kulture Crne Gore, Glavni Grad, Turistička organizacija Podgorica, Muzički centar  Crne  Gore,  Radio televizija Crne Gore, Vojska Crne Gore, Muzička škola u Tivtu, Muzička škola “Prenk Jakova” iz Skadra, Univerzitet  “Arteve”  i Muzička gimnazija „Jordan Misja“ iz Tirane, Međunarodna organizacija Wallonie–Bruxelles International, KIC “Budo Tomović” i Centri za kulturu Ulcinja i Tivta.

Koordinator projekta je Mira Popović. Ostali saradnici na projektu su: Irena Vuković (asistent dirigenta), Marko Simović, Vili Ferdinandi, Vladimir Drobnjak, Veljko Belević, Meša Kerović, Zorana Latković (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“), Bruna Matijević, Martina Vuksanović (Muzička škola Tivat), Albana Zoto (Muzička gimnazija „Jordan Misja“) i Bujar Sykja (Univerzitet „Arteve“, Tirana).

Posted in Najave | Comments closed

Simfonisjki orkestar mladih Crne Gore i Albanije u Tivtu 07.04.2016.

Treći u nizu koncerata Simfonisjkog orkestra mladih Crne Gore i Albanije održao se u četvrtak, 07. aprila u Centru za kulturu Tivat sa početkom u 20 sati. Na koncertu su izvedena sledeća djela:

J.Sibelius: Andante festivo za gudački orkestar

G. Zlatev-Cherkin: Sevdana za violinu i gudački orkestar

Solista: Luka Perazić (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

W.A. Mozart: Sinfonia concertante za violinu, violu i gudački orkestar

Solisti: Marsiona Bardhi, violina (Univerzitet Arteve, Tirana) i Sara Zoto, viola (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Debussy: Dances sacre et profane za harfu i gudački orkestar

Solista: Hana  Paraušić (Srbija)

M. Bruch: Kol Nidrei za violončelo i orkestar

Solista: Kosta Popović, violončelo (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

R. Strauss: Morgen

Solista: Zorana Latković, sopran

P. Gaci: Koncert za violinu i orkestar, III stav

Solista: Erind Haxhiasi (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Ivanović: Andante piacevole za violinu i orkestar

Solista: Dušan Obrenović, violina (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

Inicijativu za formiranje ovog orkestra pokrenuo je Daniel Glineur, dirigent iz Belgije, koji je kao član žirija Međunarodnog takmičenja „Pjeter Gaci“ (Skadar) upoznao mlade izvođače iz Crne Gore i Albanije i prepoznao mogućnost za formiranje simfonijskog orkestra mladih za koji ove sredine pojedinačno nemaju dovoljno resursa. Daniel Glienur istovremeno i rukovodi orkestrom.

U projektu učestvuju učenici iz muzičkih škola  iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet „Arteve“-Tirana).

Nosilac ovog projekta je Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama: Ministartsvo kulture Crne Gore, Glavni Grad, Turistička organizacija Podgorica, Muzički centar  Crne  Gore,  Radio televizija Crne Gore, Vojska Crne Gore, Muzička škola u Tivtu, Muzička škola “Prenk Jakova” iz Skadra, Univerzitet  “Arteve”  i Muzička gimnazija „Jordan Misja“ iz Tirane, Međunarodna organizacija Wallonie–Bruxelles International, KIC “Budo Tomović” i Centri za kulturu Ulcinja i Tivta.

Koordinator projekta je Mira Popović. Ostali saradnici na projektu su: Irena Vuković (asistent dirigenta), Marko Simović, Vili Ferdinandi, Vladimir Drobnjak, Veljko Belević, Meša Kerović, Zorana Latković (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“), Bruna Matijević, Martina Vuksanović (Muzička škola Tivat), Albana Zoto (Muzička gimnazija „Jordan Misja“) i Bujar Sykja (Univerzitet „Arteve“, Tirana).

Posted in Najave | Comments closed

Koncert Simfonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije u Ulcinju 02.04.2016.

b95cd760-610d-446f-b72f-85ad43d02dc0

U subotu, 02. aprila započela je koncertna turneja Simfonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije. Prvi koncert je priređen povodom Dana opštine Ulcinj u sali Centra za kulturu u 20 sati.

Na programu su izvedene sledeće kompozicije:

G. Zlatev-Cherkin: Sevdana za violinu i gudački orkestar

Solista: Luka Perazić (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

W.A: Mozart: Sinfonia concertante za violinu, violu i gudački orkestar

Solisti: Marsiona Bardhi, violina (Univerzitet Arteve, Tirana) i Sara Zoto, viola (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

M. Bruch: Kol Nidrei za violončelo i orkestar

Solista: Kosta Popović, violončelo (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

R. Strauss: Morgen

Solista: Zorana Latković, sopran

P. Gaci: Koncert za violinu i orkestar, III stav

Solista: Erind Haxhiasi (Muzička gimnazija „Jordan Misja“, Tirana)

C. Ivanović: Andante piacevole za violinu i orkestar

Solista: Dušan Obrenović, violina (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Podgorica)

S. Rachmaninov: Koncert za klavir i orkestar br. 2

Solista: Amir Xhakoviq, klavir (Albanija)

Dirigent: Daniel Glineur

Kao gost koncerta nastupila je i Gjulija Pelingu, sopran iz Ulcinja, koja je uz klavirsku pratnju Fatime Buzuku pjevala „Kengen e pare per ty do ta kendoj“.

Inicijativu za formiranje ovog orkestra dao je Daniel Glineur, dirigent iz Belgije, koji je kao član žirija Međunarodnog takmičenja „Pjeter Gaci“ (Skadar) upoznao mlade izvođače iz Crne Gore i Albanije i prepoznao mogućnost da muzičari iz ovih sredina zajedničkim potencijalom formiraju jedinstven simfonijski orkestar mladih za koji pojedinačno nemaju dovoljno resursa. On takođe i rukovodi orkestrom.

U projektu učestvuju učenici iz muzičkih škola iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet „Arteve“-Tirana).

Nosilac ovog projekta je Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama: Ministartsvo kulture Crne Gore, Glavni Grad, Turistička organizacija Podgorica, Muzički centar Crne Gore, Radio televizija Crne Gore, Muzička škola u Tivtu, Muzička škola “Prenk Jakova” iz Skadra, Univerzitet “Arteve” i Muzička gimnazija „Jordan Misja“ iz Tirane, Međunarodna organizacija Wallonie–Bruxelles International, KIC “Budo Tomović” i Centri za kulturu Ulcinja i Tivta.

Koordinator projekta je Mira Popović. Ostali saradnici na projektu su: Irena Vuković (asistent dirigenta), Marko Simović, Vili Ferdinandi, Vladimir Drobnjak, Veljko Belević, Meša Kerović, Zorana Latković (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“), Bruna Matijević, Martina Vuksanović (Muzička škola Tivat), Albana Zoto (Muzička gimnazija „Jordan Misja“) i Bujar Sykja (Univerzitet „Arteve“, Tirana).

Read More »

Posted in Najave | Comments closed